Bilden visar ungefärligt planområde

Detaljplan för Solbacka, del av Jättna 1:7

Detaljplanen som tas fram för Solbacka syftar till att pröva möjligheterna att bygga bostäder med bostadsrätt i form av radhus och/eller villor för året runt-boende i området.

Projektet är en del i den planerade utvecklingen av området Solbacka till ett sportcenter och resort. Byggaktören önskar bygga 30–40 bostäder/fritidshus för året runt-boende som komplement till utbudet av boende på Solbacka idag.

Tanken med utbyggnaden av bostäder är att de tillsammans med befintlig bebyggelse ger en helhet i samhället och tillräckligt med boendeunderlag för att Solbackas gemensamma ytor och service nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt. För att möjliggöra förslaget behöver idén prövas i en detaljplaneprocess, som ger laga kraft först efter att samråd och granskning gjorts med intressenter i området och antagande skett.

Platsen är idag ett skogsområde strax intill Solbackas gamla idrottsplats. Området ligger cirka fyra kilometer norr om Stjärnhov. En arkeologisk utredning som genomförts under januari-februari 2023 har inte påvisat några tidigare okända fornlämningar i planområdet och planarbetet tas nu vidare.

Förslaget till detaljplan fanns utställt för samråd mellan den 5 oktober 2023 och 2 nov 2023, planarbetet tas nu vidare.

  • Samråd hålls under hösten 2023. Därefter sker granskning, antagande och laga kraft.
  • Kommunen beräknar att detaljplanen bör kunna få laga kraft i slutet av år 2024. Därefter kan byggaktören söka bygglov och påbörja byggnationen.

Läs mer om det planerade projektet Solbacka på byggaktören Sisyfos webbsida. Länk till annan webbplats.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet mellan samråd och granskning