Bilden visar preliminärt planområde

Gnesta Tätort, Solrosen

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att bygga en förskola i två plan på den fastighet som tidigare var bebyggd med Solrosens förskola.

Gnesta 32:9 ägs av Gnestahem AB. Området som nu föreslås bli föremål för planläggning omfattar i dag förskoletomt samt grönytor och parkering.

Förskolebyggnaden som tidigare fanns i området hade omfattande fuktskador och revs under 2021 för att kunna ersättas med en ny förskolebyggnad. För att effektivisera markanvändningen föreslås en förskola i två plan i detaljplanen, vilken sedan tidigare medger en förskolebyggnad i ett plan.

De frågor som behöver utredas under planarbetet inför tänkt placering av förskolan är:

Trafiksäkra kombinationer av boendeparkering, hämta-lämna, lastzon och allmänna gångstråk för att få säkrast möjliga helhetslösning i områdets trafikfrågor.

  • Geotekniska förutsättningar.
  • Dagvatten- och översvämningsfrågor.
  • Skuggeffekter på kringliggande bostadshus.
  • Rimlig friyta för barns lek och utevistelse på förskolan.

Preliminär tidsplan

  • Samråd i slutet av 2023
  • Antagande av detaljplan sommaren 2024

Efter att antagande av detaljplanen gjorts kan den vinna laga kraft kan sedan bygglov för förskolan sökas för tomten.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet planstart