översikt över planområdet

Gnesta tätort, Vackerby trädgårdsstad, Ny stadsdel

Vackerby trädgårdsstad kallas den nya stadsdel som planeras i norra delen av Gnesta tätort. Området är tänkt att rymma runt 500 nya bostäder, ett litet torg och en förskola.

Inför detaljplanearbetet togs ett gestaltningsprogram och en strukturplan fram (se relaterad information nedan), vilket använts som grund i det fortsatta arbetet. Utredningar pågår kring bland annat arkeologi, buller, dagvatten och skyfall, geoteknik och trafikfrågor. Stor vikt läggs också på frågor om hur området ska gestaltas och upplevas. Vartefter mer information om området kommer fram, så justeras området och ett förslag till detaljplan växer fram.

Ett första planförslag, ett samrådsförslag, kommer förhoppningsvis att kunna presenteras i slutet av 2021. Förslaget skickas då ut till myndigheter och berörda. Under en samrådstiden samlas synpunkter på förslaget in. Planförslaget kommer då också att finnas ute på kommunens hemsida och utställd på servicecenter (biblioteket i Gnesta tätort). Den som vill har under samrådet möjlighet att skicka in synpunkter.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet mellan planstart och samråd