2024-05-08
del av planområde Norsborg 1:1

Skissen är inte bindande. Skissen visar hur området kan komma att bebyggas. Klicka för större bild.

Norsborg 1:1, Björnlunda, vid skolan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 20-30 bostäder i form av radhus, kedjehus och /eller friliggande villor.

Planen säkerställer en gångbana genom området och ytor för dagvattenhantering.

Samråd

Förslaget till detaljplanen finns utställt för samråd mellan den 17 april och den 17 maj. Du hittar den på Servicecenter, Mariestömsgatan 3 i Gnesta. De har öppet måndag till lördag, se tider under relaterad information.

Ett samrådsmöte kommer att hållas 2 maj kl 18 i Wattrangsborg, Villavägen 2, 646 50 Björnlunda. Välkommen!

Frågor

Om du har frågor så kan du kontakta planarkitekt Hanna Levin, se kontakt.

Synpunkter

Synpunkterna ska vara skriftliga och oss tillhanda senast den 17 maj via mejl eller brev, se relaterad information. Märk synpunkterna med Plan.2023.1

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet samråd