Bilden visar en karta där planområdet är markerat

Sigtuna 2:251

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sigtuna 2:251 och del av Sigtuna 2:249 var utställt för samråd mellan den 1 december 2021 och 17 januari 2022.

Detaljplanen syftar till att skapa en mer flexibel användning av fastigheten än vad gällande detaljplan medger, som endast tillåter handel. Planförslaget innebär därför att besöksanläggningar, centrum och kontor tillkommer som markanvändningsbestämmelse.