Detaljplan Sigtunavägen

Sigtunavägen - Industrimark

Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya byggnader för industri och handel vid Sigtunavägen. Området redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort som friluftsliv och rekreation.