2023-03-23

Detaljplan för Mejerigatan i Gnesta

Förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 16:8 utställd för granskning. Synpunkter lämnas senast måndag den 3 april 2023.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en hållbar stadsutveckling inom centrala Gnesta genom ett effektivt markutnyttjande och minskat bilberoende. Planförslaget är uppbyggt kring en stadsbebyggelse fördelad på tre kvarter och utvecklad allmän platsmark.

Läs mer om detaljplanen, utställningen och hur du lämnar synpunkter senast den 3 april 2023.