2023-06-02
Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Linda Lundin, i ljust hår framför kommunhuset i Gnesta.

Kommunen med i Västra stambanegruppen

Gnestas kommunstyrelseordförande Linda Lundin (S) är invald i ledningen för Västra stambanegruppen, som driver frågan om en utvecklad och förstärkt stambana för tågtrafik i Mellansverige.

Västra stambanegruppen driver på för en utvecklad och förstärkt stambana för tågtrafik längs sträckan Stockholm–Göteborg, en av de viktigaste banorna i det svenska järnvägssystemet, både gällande godstrafik och persontrafik.

I organisationen ingår 15 kommuner, från Partille i söder till Gnesta i norr, och två kommunalförbund utmed sträckan Stockholm–Göteborg. Målbilden för 2030 är framför allt fyra mil ny sträckning av dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg, vilket beräknas kunna korta restiden för persontrafiken mellan Sveriges två största städer ner till 2,5 timmar och dessutom öka kapaciteten för godstransporter längs hela sträckan.

– Vi arbetar också för att förbättra och effektivisera tågtrafiken vid infarterna till Göteborg och Stockholm, vilket skulle avlasta trafiken längs hela Västra stambanan och därmed öka möjligheterna till att i framtiden kunna fördubbla turtätheten i pendeltågstrafiken i regionen, bland annat till Gnesta, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin (S).

Under åren har samarbetet utvecklats mellan kommunerna, men också med regionerna, näringslivet, Trafikverket och andra som har intresse av ökad kapacitet och robusthet på Västra stambanan. I målbilden finns bland annat att banan ska hålla för hastigheter på 250 km/h och kunna trafikeras av upp till 750 meter långa godståg.

De beräknat kortare körtiderna bedöms ha fler goda effekter än bara tidsvinst och fler turer. De lokala arbetsmarknaderna knyts ihop och gör att kommunernas attraktion ökar, vilket är en viktig förutsättning för ökat antal arbetstillfällen, ökat bostadsbyggande och ökande kundunderlag för näringslivet. Mer gods på järnvägsnätet innebär också minskad miljöpåverkan och förbättrade möjligheter att uppfylla miljömål.

Förslagen på nya sträckningar längs Västra stambanan utanför tätorterna och med merparten tunnelförlagd ger stora fördelar, eftersom byggandet inte skulle påverka den ordinarie trafiken på de befintliga spåren.

Läs mer på Västra stambanans webbsida. Länk till annan webbplats.