Cyklar med pendeltåg i bakgrunden

Gång- och cykelvägar

I våra tätorter finns gång- och cykelvägar i olika sträckor och kvalitet. Här hittar du kort information om hur gång- och cykelvägnätet ser ut i de olika tätorterna.

Kommunen har tagit fram en gång- och cykelplan och i den finns kartor som redovisar befintliga situationen och vad man vill göra för att förbättra  gång- och cykelvägnätet, se relaterad info.

Gnesta tätort

Gnesta tätort har idag ett relativt omfattande gång- och cykelvägnät på drygt 10 km. På många sträckor förekommer blandtrafik med mycket trafik, vilket gör att dessa vägar inte känns trygga. Terrängen är också kuperad på många platser och det påverkar tillgängligheten.

Vid stationen i Gnesta finns cykelställ för totalt 225 för cyklar. Några platser har takskydd och här finns även en pump för cyklar. 

Skulle cykelpumpen vara trasig när du ska pumpa är det bra om du gör en felanmälan till oss så att vi kan åtgärda problemet. För länk till felanmälan, se relaterad information.

Björnlunda

I Björnlunda finns det cirka fyra kilometer gång- och cykelvägar och av dessa är det bara några som är separerade från biltrafik. Där gång- och cykelvägar korsar väg 57 och 223 känns är det extra otryggt att cykla.

Stjärnhov

I Stjärnhov finns det cirka 830 meter gång- och cykelvägar och även här är få av dem separerade från biltrafik. Väg 57 som går igenom hela tätorten förvaltas av Trafikverket.

Laxne

I Laxne finns det cirka 335 meter gång- och cykelvägar, flera går till Laxne skola men i övrigt saknas separerade gång- och cykelvägar. Väg 223 som går igenom hela Laxne tätort förvaltas av Trafikverket.

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om en gång- och cykelplan för Gnesta kommun. Den visar i vilken ordning kommunen vill bygga ut gång- och cykelvägnätet i kommunen. Förslag finns att bygga ut nätet i alla kommunens tätorter. Utbyggnadstakten bestäms av hur mycket pengar som avsätts i kommunens investeringsbudget. 

Regional cykelstrategi för Sörmland

Regionförbundet Sörmland har tagit fram en regional cykelstrategi för Sörmland. Du kan ta del av en förkortad version av strategin, se relaterad info. Den innehåller förutom vision, mål och strategier också alla de slutsatser och förslag som har betydelse för den löpande infrastrukturplaneringen.