Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad om du är folkbokförd i Gnesta kommun och har svårt att gå längre sträckor. Du söker antingen som förare eller passagerare.

När du söker ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska du dels lämna in blanketten "ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad" och dels ett intyg där legitimerad läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut tydligt beskriver din funktionsnedsättning och där din gångförmåga tydligt framgår, det vill säga hur många meter du kan gå med eller utan hjälpmedel.

Du behöver även ha med ett välliknande fotografi av dig själv. Använd gärna vår e-tjänst vid ansökan,se relaterad information.

I ansökningshandlingarna kan du själv fylla i din beskrivning av orsaken till att du behöver parkeringstillståndet.

Är du passagerare eller förare?

Passagerare och förare bedöms olika i en beslutsprocess och det är därför viktigt att du fyller i om du söker som passagerare eller som förare.

Du kan inte fylla i både och, även om du ibland kan köra fordonet. Du fyller då i det som du huvudsakligen gör, antingen förare eller passagerare. Söker du som passagerare behöver vi information om du behöver aktivt stöd av någon då du är utanför fordonet.

Hur görs bedömningen?

Vi gör bedömningen efter vad som står i din ansökan och enligt gällande regler. Bedömningen för att få ett parkeringstillstånd grundas på Transportstyrelsens allmänna råd (2009:73). I dessa står bland annat att:

  • bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.
  • bedömningen av den som söker som passagerare, det vill säga en rörelsehindrad som inte själv kör motordrivet fordon och regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet, bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Hur lång tid tar beslutet?

Ett beslut kan ta upp till fyra veckor vid en komplett ansökan. Om vi behöver begära in kompletteringar, kan handläggningstiden förlängas. En komplettering kan bland annat vara att vi begär in ett gångtest från den sökande eller ytterligare kommentarer från den sökande eller någon typ av förtydligande från den intygsskrivande läkaren.

Söka nytt tillstånd

Om du behöver ett nytt parkeringstillstånd efter att giltighetstiden på ditt befintliga tillstånd har gått ut, måste du ansöka om ett nytt tillstånd. Vi beviljar inga förlängningar av befintliga tillstånd.

Ska du söka ett nytt tillstånd tänk på att för att det inte ska bli något glapp mellan ditt nuvarande tillstånd och eventuellt nästkommande behöver nyansökan inkomma minst fyra veckor innan ditt nuvarande tillstånd upphör att gälla. Notera att nytt läkarintyg, fotografi med mera ska skickas med varje ny ansökan.

Hämta parkeringstillstånd

När vi har tagit beslut, och om din ansökan blir beviljad, kan du efter att du fått beslutet med posten, hämta ditt parkeringstillstånd på Servicecenter i Gnesta. För mer information om Servicecenter, se relaterad information.

Om jag tappar eller blir av med mitt parkeringstillstånd

Ett parkeringstillstånd är en värdehandling och om du tappar ditt kort eller blir av med kortet måste det polisanmälas. För att få ett nytt kort utfärdat måste man skicka en kopia på polisanmälan till handläggaren som spärrar det försvunna kortet och då kan utfärda ett nytt.

Var ska ansökan om parkeringstillstånd skickas?

Ansökan, intyget och fotot ska du lämna eller skicka till tekniska kontoret.

Postadressen är:

Gnesta kommun
Tekniska kontoret
646 80 GNESTA