Västra Storgatan

Illustrationsplan för Västra Storgatan

Principskiss för området

Som en del i utvecklingen av Gnesta centrum bygger vi nu om och förbättrar gatumiljön och VA längs Västra Storgatan.

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga om Västra Storgatan mellan Thulegatan och Tingshusgatan. I samband med ombyggnationen av gatumiljön har vi även att bytt ut och förnyat VA-nätet.

Projektet innebär att vi fortsätter med att försköna och förbättra trafikmiljön i Gnesta. Ombyggnationen innebär bland annat bredare trottoar och cykelbana. Nya trädplanteringar, belysning och ny beläggning.

I samband med gatubyggnationen byter vi ut och förstärker VA-nätet. Vattenfall förnyar sitt elnät och Skanova förlägger fiberledningar.

Framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad. Västra Storgatan är för närvarande avstängd för genomfart mellan Tingshusgatan och Kullagatan. Fordonstrafik omdirigeras via Tingshusgatan - Torggatan - Thulegatan.

Tillgänglighet till affärer och verksamheter i området

Det går att ta sig till fots till butiker och andra verksamheter i det avstängda området  under byggtiden. Alla butiker kommer att ha öppet som vanligt. Parkeringen framför ICA/Systembolaget och mellan järnvägen och verksamhet norr om Västra Storgatan kommer också att var tillgängliga under hela byggprojektet.

Tillgänglighet till parkering framför ICA/Systembolaget och pendlarparkering

Vecka 46 - 47, 16 - 30 november (justeringar kan komma att ske)

Plattläggning vid infarterna till Godsmagasinet samt Systembolaget/ICA sker fram till och med den 30 november. Infarterna kommer att vara öppna växelvis. 

Bild över tillfällig in- och utfart vid ICA/Systembolaget och pendlarparkeringen

Röda linjer avser infart, gröna linjer avser utfart, orangea linjer är avstängningar i samband med plattläggning. Klicka på bilden för att få upp en större bild.

Fram till och med den 30 november leds stor del av trafiken om via en tillfällig väg norr om ICA (utmed järnvägen).

Vid utfart via den tillfälliga vägen från parkeringsytorna fortsätter du upp på Mejerigatan för att sedan svänga ut på Västra Storgatan uppe vid Granngården.

Busstrafik

Bussarna kommer att köras på Tingshusgatan, Torggatan och Nygatan förbi den avstängda delen av Västra Storgatan. Hållplats Elektron flyttas tillfälligt till Torggatan. Hållplats Mariefredsvägen kommer inte att trafikeras av linje 514, 525 och 589.
Karta över den nya bussrutten finns under relaterad info.

Gnesta kommun är projektägare och entreprenör är SM entreprenad.

Tidplan

  • Byggstart vecka 33, augusti 2018
  • Uppehåll vecka 49 till vecka 11
  • Byggnation återupptas vecka 12
  • Klart till sommaren 2019

Frågor och svar

Vi har fått flera frågor kring arbetet och nedan kan du läsa svaren på några av dessa frågor:

Varför är belysningsstolparna olika på Västra och Östra Storgatan?

Belysningsstolparna på Östra Storgatan är placerade närmare gång- och cykelvägskanten för att täcka ett bredare gaturum. Längs Västra Storgatan, där gaturummet är smalare, har stolparna placerats på insidan av gång- och cykelvägen.

De grå belysningsstolparna på norra sidan av Västra Storgatan, mellan Thulegatan och Nygatan, kommer att tas bort när den nya belysningen är driftsatt.

Varför står inte alla belysningsstolpar i en rak linje längs Västra Storgatan?

På Västra Storgatan så ligger sen tidigare fiberkablar, el- och telekablar, vatten och avloppsledningar nedgrävda intill belysningsstolparnas placering. Ibland har detta krävt att vi tyvärr behövt flytta stolparna en bit för att inte skada befintliga kablar och ledningar.

Varför är det olika kantsten?

Östra Storgatan har raka kantstenar, medan Västra Storgatan har fasade kantstenar. Raka kantstenar skapar en säkrare trafikmiljö på gång- och cykelvägar och på trottoarer. Dock är dessa inte alltid lämpliga på smalare trafikavsnitt där bilister behöver ligga närmare trottoarkanten vid körning. Detta innebär att på Västra Storgatan, som har en körbana på 6,5 meter, är fasad kantsten lämpligare än på Östra Storgatan, som har en körbana på 7 meter.

Utmed trottoaren på norra sidan av Västra Storgatan, mellan Thulegatan och Mariefredsvägen, är det satt betongkant, då trottoaren inte ingick i projektet, den skulle alltså inte bytas. Under projektets gång har tyvärr den gamla betongkantstenen som satt där tagit skada. Därför behövde den återställas inom en begränsad tidsram. Beslutet att i detta läge sätta ny kansten i betong togs av flera orsaker. Bland annat så är det svårt att få tag på rätt granitkantsten då det för närvarande är en bristvara på marknaden.

Granitkantsten är betydligt dyrare än betongkantsten vilket projektets budget inte hade utrymme för. Sättande av granitkantsten hade även inneburit att vi behövt gräva upp ett djupare schakt i trottoaren, då den typen av sten gjuts fast nere i marken, till skillnad från betongkantsten som spikas fast på markytan. Detta hade fördyrat projektet avsevärt samtidigt som byggtiden utökats rejält och framkomligheten förvärrats.

Varför läggs inte asfalt på norra trottoaren, mellan Mariefredsvägen och Marielundsgatan?

Trottoaren ingick inte i gång- och cykelvägsprojektet. Asfaltering av trottoaren är inplanerad till våren 2019.

Senast publicerad 2018-11-16