Kartbild över Skenda 3,3 med röd punkt där mellanlagring är tänkt att ske

Skenda 3:3

VA-enheten i Gnesta kommun avser att ansöka om tillstånd för att behandla och mellanlagra upp till 5 000 kubikmeter rena schaktmassor på fastigheten Skenda 3:3. Inför tillståndsansökan är detta ute på samråd till och med den 4 maj 2020.

Den planerade verksamheten är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808).

Bakgrund

VA-enheten i Gnesta kommun hanterar regelbundet schaktmassor, vilka främst uppstår i arbetet med att laga vattenläckor. De massor som grävs upp i samband med en vattenläcka används i möjligaste mån som återfyllnad av schaktgropen. Trots detta uppstår ibland överblivna eller alltför blöta massor som inte kan återanvändas på en gång.

Idag körs dessa massor till godkänd mottagare, men inte heller mottagarna vill ha in alltför blöta massor. Att köra bort massor, som efter upptorkning kan vara användbara, är inte optimalt för vare sig miljön eller verksamhetens ekonomi.

VA-enheten avser att upprätta en egen mellanlagringsplats där blöta eller överblivna massor kan torka och/eller lagras i väntan på att återanvändas till fyllnad av schaktgropar vid exempelvis nya vattenläckor. Schaktmassorna är tänkta att mellanlagras på fastigheten Skenda 3:3, ca 500 m sydost om sydöstra kanten av Björnlund tätort. Fastigheten ägs av Gnesta kommun och avståndet till närmaste bostad är cirka 355 meter.

Samrådshandlingar

Samrådshandlingarna hittar du under relaterad information.

Du kan också hämta handlingarna hos Servicecenter, Marieströmsgatan 3, Strömmentorget. Du kan läsa mer om Servicecenter under relaterad information.

Synpunkter

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till oss senast den 4 maj 2020.

Skicka eventuella synpunkter till:
Miljöansvarig
Gnesta kommun
Västra Storgatan 15
646 80 Gnesta

Märk brevet med diarienummer KS.2018.288