Västra Storgatan

Illustrationsplan för Västra Storgatan

Principskiss för området

Som en del i utvecklingen av Gnesta centrum bygger vi nu om och förbättrar gatumiljön och VA längs Västra Storgatan. Just nu är det vinteruppehåll i ombyggnationen.

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga om Västra Storgatan mellan Thulegatan och Tingshusgatan. I samband med ombyggnationen av gatumiljön har vi även att bytt ut och förnyat VA-nätet.

Projektet innebär att vi fortsätter med att försköna och förbättra trafikmiljön i Gnesta. Ombyggnationen innebär bland annat bredare trottoar och cykelbana. Nya trädplanteringar, belysning och ny beläggning.

I samband med gatubyggnationen byter vi ut och förstärker VA-nätet. Vattenfall förnyar sitt elnät och Skanova förlägger fiberledningar.

Framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad. 

Tillgänglighet till affärer och verksamheter i området

Det går att ta sig till butiker och andra verksamheter i det avstängda området under byggtiden. Alla butiker kommer att ha öppet som vanligt. Parkeringen framför ICA/Systembolaget och mellan järnvägen och verksamhet norr om Västra Storgatan kommer också att var tillgängliga under hela byggprojektet.

Busstrafik

Bussarna kör på Västra Storgatan genom centrum igen från och med den 10 december 2018 och hållplats Elektron och Mariefredsvägen trafikeras då som vanligt igen. De tillfälliga hållplatserna på Torggatan tas bort i samband med detta .

Tidplan

  • Byggstart vecka 33, augusti 2018
  • Uppehåll vecka 49 till vecka 11
  • Byggnation återupptas vecka 12
  • Klart till sommaren 2019

Projektägare och entreprenör

Gnesta kommun är projektägare och entreprenör är SM entreprenad.

Frågor och svar

Vi har fått flera frågor kring arbetet och nedan kan du läsa svaren på några av dessa frågor:

Varför är belysningsstolparna olika på Västra och Östra Storgatan?

Belysningsstolparna på Östra Storgatan är placerade närmare gång- och cykelvägskanten för att täcka ett bredare gaturum. Längs Västra Storgatan, där gaturummet är smalare, har stolparna placerats på insidan av gång- och cykelvägen.

De grå belysningsstolparna på norra sidan av Västra Storgatan, mellan Thulegatan och Nygatan, kommer att tas bort när den nya belysningen är driftsatt.

Varför står inte alla belysningsstolpar i en rak linje längs Västra Storgatan?

På Västra Storgatan så ligger sen tidigare fiberkablar, el- och telekablar, vatten och avloppsledningar nedgrävda intill belysningsstolparnas placering. Ibland har detta krävt att vi tyvärr behövt flytta stolparna en bit för att inte skada befintliga kablar och ledningar.

Varför är det olika kantsten?

Östra Storgatan har raka kantstenar, medan Västra Storgatan har fasade kantstenar. Raka kantstenar skapar en säkrare trafikmiljö på gång- och cykelvägar och på trottoarer. Dock är dessa inte alltid lämpliga på smalare trafikavsnitt där bilister behöver ligga närmare trottoarkanten vid körning. Detta innebär att på Västra Storgatan, som har en körbana på 6,5 meter, är fasad kantsten lämpligare än på Östra Storgatan, som har en körbana på 7 meter.

Utmed trottoaren på norra sidan av Västra Storgatan, mellan Thulegatan och Mariefredsvägen, är det satt betongkant, då trottoaren inte ingick i projektet, den skulle alltså inte bytas. Under projektets gång har tyvärr den gamla betongkantstenen som satt där tagit skada. Därför behövde den återställas inom en begränsad tidsram. Beslutet att i detta läge sätta ny kansten i betong togs av flera orsaker. Bland annat så är det svårt att få tag på rätt granitkantsten då det för närvarande är en bristvara på marknaden.

Granitkantsten är betydligt dyrare än betongkantsten vilket projektets budget inte hade utrymme för. Sättande av granitkantsten hade även inneburit att vi behövt gräva upp ett djupare schakt i trottoaren, då den typen av sten gjuts fast nere i marken, till skillnad från betongkantsten som spikas fast på markytan. Detta hade fördyrat projektet avsevärt samtidigt som byggtiden utökats rejält och framkomligheten förvärrats.

Varför läggs inte asfalt på norra trottoaren, mellan Mariefredsvägen och Marielundsgatan?

Trottoaren ingick inte i gång- och cykelvägsprojektet. Asfaltering av trottoaren är inplanerad till våren 2019.

Senast publicerad 2019-01-31