Vy över Vackerby trädgårdsstad

Gestaltning av Vackerby trädgårdsstad

Ett gestaltningsprogram och en strukturplan för hela området väster om Jagbacken togs fram 2016.

Som utgångspunkt för gestaltningsprogrammet har varit att skapa en tät trädgårdsstad med inslag av både flerbostadshus, radhus och villor.
Planen möjliggör en utbyggnad av totalt ca 600 bostäder varav cirka 200 bostäder i villor, 200 i rad-/parhus samt 200 i flerbostadshus. I programmet behandlas utformning av både bebyggelsen och det offentliga rummet såsom gator, torg och parkmark.

Syftet med gestaltningsprogrammet är att ge en struktur för kommande bostadsbebyggelse i Vackerby samt att ange gestaltningsprinciper för området i enlighet med trädgårdsstadens ideal. Programmet ska fungera som stöd vid framtagande av nya detaljplaner i området och underlätta framtida bygglovhantering.

Det pågår ett detaljplanearbete för området och gestaltningsprogrammet kommer att revideras i samband med det, se relaterad information.