Kartbild över Gnestas stationsområde med privatägd, kommunägd och statligt ägd mark markerad.

Järnvägs- och exploateringsförstudie

Gnesta kommun har i maj 2023 tagit fram en spårutredning för planering inför framtida kapacitetsökning av tågtrafiken i kommunområdet för att möta den ökande befolkningens kommunikationsbehov.

En järnvägs- och exploateringsförstudie, kallad spårutredning, har tagits fram för att kunna fungera som stöd för Gnesta kommunens planering av mark och fastigheter kring spårområdet i Gnesta tätort, i samspel med Trafikverkets framtida beslut gällande byggande, drift, utveckling och förvaltning av spår och plattformar järnvägen i kommunområdet.

– Gnesta är en pendlingskommun och vi välkomnar resultatet av spårutredningen. Det är viktigt att vi skapar tydliga planeringsförutsättningar för våra kommuninvånare och företagare så att vi både kan bygga och åka tåg i framtiden. Resultatet ger oss värdefull information om hur eventuella ombyggnader av spår och perronger kan se ut och det behöver beaktas i kommande byggnationer. Planeringsberedningen får nu i uppdrag att arbeta vidare med underlaget, säger kommunalråden Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M).

Utredningen ska användas som ett kunskapsunderlag och innefattar framtida scenarier för tåg, perronger, spårlösningar och föreslår vilken mark som behöver säkras upp för att genomföra kapacitetshöjande åtgärder, vändmöjligheter och uppställning av tåg samt en prognos för antalet passagerare, baserad på kommunens befolkningsprognos. Se Relaterad information.

Kommunen växer

Gnesta kommun är i en expansiv period och den genomsnittliga befolkningstillväxten på två procent per år innebär en beräknad befolkning på över 14 000 personer år 2030, jämfört med de cirka 11 600 som bor här idag. Den beräknade befolkningsökningen är i närheten av skillnaden mellan dagens invånarantal och år 1992, då det bodde ungefär 9 500 personer i kommunen.

Med ökad befolkning ökar krav och behov av kommunal service och kommunikationer för att skapa bästa möjliga vardagsliv för alla. Med utredningen som ett underlag formas en grund för att undersöka möjligheterna till att upprätthålla en kontinuitet i möjligheterna att bedriva tågtrafikering, inklusive pendeltåg, av Gnesta kommun nu och i framtiden.