Skapande skola

Alla barn och unga i Gnesta har rätt till kulturella upplevelser som ger perspektiv och förståelse för världen de lever i samt rätt att utveckla sitt språk, sin musikalitet och sitt visuella och kroppsliga uttryckssätt. Genom Skapande skola-projekt görs kultur till en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Prioriterade årskurser och projekt

Skapande skola i Gnesta kommun omfattar de förskolor, grundskolor och grundsärskola som kommunen är huvudman för. Prioriterade årskurser inom grundskolan för Skapande skola är förskoleklass och årskurs 3, 5 och 8.

Gnesta kommun prioriterar Skapande skola-projekt som berör en eller flera av följande punkter:

 • Som tagit hänsyn till tillgänglighetsperspektiv, jämställdhet och hbtq samt mångfalds- och interkulturella perspektiv
 • Långsiktigt lärande genom att möjligöra för elever och lärare till fortsatt arbete på egen hand med Skapande skola-arbetet
 • Möjlighet till elevinflytande på Skapande skola-projektet
 • Projekt som riktar sig till förskoleklass, åk 3, 5 och 8

Hur går det till?

En handläggare från kommunen ansvarar för Skapande skola-ansökningar och redovisningar. Till hjälp finns kulturambassadörsrådet, bestående av lärare, kultursamordnare och en lärare från Kulturskolan, som ser till att Skapande skola-projekten genomförs på respektive skola. Kulturambassadörsrådet ska också verka för att Skapande skola-projekten ska syfta till ett långsiktigt lärande och komma så många elever till del som möjligt.

Ansökningsprocessen

Under hösten innevarande läsår öppnar kommunen upp för professionella kulturutövare att lämna in en ansökan kring sitt Skapande skola-projekt för kommande läsår. Vi beaktar endast ansökningar som inkommit via vår e-tjänst. Den öppnar när ansökningsperioden är aktuell.

I december innevarande läsår anordnar kommunen en utbudsdag där kulturutövare som uppfyller kriterierna erbjuds en möjlighet att förklara sitt projekt för representanter för kommunen. Det är inget krav att kulturaktören deltar på utbudsdagen.

Beslut om vilket Skapande skola-projekt som blir av eller inte sker i juni innevarande läsår efter att Kulturrådet delger sitt beslut om fördelning av medlen till Skapande skola.

Tidplan

 • Hösttermin innevarande läsår: November – professionella kulturutövare får lämna in ansökningar.
  December – utbudsdag.
 • Vårtermin innevarande läsår: Januari – skolor väljer i utbudet. Kommunen ansöker hos Kulturrådet.
  Februari – Kulturaktörer får besked om deras projekt valts ut tillansökningsomgången hos kulturrådet eller ej.
  Juni – Kommunen fördelar de medel de blivit beviljade av kulturrådet. Kommunen meddelar de kulturaktörer som blivit utvalda till ansökningen om deras projekt blivit utvalt och beviljat eller ej
 • Hösttermin kommande läsår och löpande under läsåret:
  Kontraktsskrivning med utvalda kulturaktörer.
  Överenskommelse om tid för genomförande.
  Kommunen begär utdrag ur belastningsregistret.
  Genomförandetid. Uppföljning/utvärdering.
 • Hösttermin ytterligare kommande läsår: Kommunen redovisar till Kulturrådet.

Elevernas medverkan och delaktighet

Skolelever får via digitalt utskick ta del av de Skapande skola-projekt som finns valbara och är med i urvalsprocessen kring vilka aktörer vi ska söka Skapande skola-medel för.

Kulturambassadörerna arbetar sedan tillsammans med respektive arbetslag kring planeringen hur projekten kan kopplas till den ordinarie undervisningen. Skoleleverna kan i vissa fall vara delaktiga i det konkreta planeringsarbetet kring respektive projekt.

Utvärdering av Skapande skola-projekten

Alla kulturprojekt inom skolan utvärderas av respektive klasslärare/ansvarig mentor, den deltagande elevgruppen och den på skolan ansvarige kulturambassadören samt kulturambassadörsrådet.

Samverkansformer med kulturaktörer

Det står samtliga parter från kulturlivet fritt att kontakta kommunen med idéer kring Skapande skola-projekt. Kulturaktörens prospekt behöver besvara de frågor som kommunen ställer.