2019-05-02

Socialtjänsten har öppnat dörrarna

Nya samverkansmöjligheter, satsningar på öppenvård och uppsökande verksamhet tillsammans med en förändrad organisation – det är en del av det förändringsarbete som utvecklar Gnestas socialtjänst.

I oktober 2017 tog en ny verksamhetschef över dåvarande Individ- och familjeomsorgen i Gnesta kommun (idag Stöd och vägledning). I nära samverkan med politiken och socialförvaltningen lade nytänkande och framåtsträvan då grunden för ett omfattande förändringsarbete hos socialtjänsten som pågått sedan dess.
– Vi har genomgått en förvandling från en statisk traditionell verksamhet till en utvecklande dynamisk arbetsplats. Här får vi medarbetare ta plats och växa vilket skapar stimulans, engagemang och ett högt servicetänk, berättar Jenny Gustafsson, utvecklingssekreterare på Stöd och vägledning.

Satsning på öppenvård

Att socialtjänsten har öppnat dörrarna innebär dels att man nu rent bokstavligen har gjort om till en mer öppen och välkomnande entré in till socialkontoret. Det innebär också att man i det förändringsarbete som pågått gjort en stor satsning på både uppsökande verksamhet och öppenvård.
– Vi vill göra flera öppna insatser tillgängliga till barn, unga och vuxna som bor i Gnesta, där man alltså kan få hjälp utan att behöva ett biståndsbeslut. Det är ett förebyggande arbete för att förhindra ohälsa och öka välmåendet i samhället, förklarar socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne.

Under våren 2018 öppnade därför Gnestas nya Råd- och stödmottagning. Dit kan alla vända sig för att få stöttning i frågor som rör den egna livssituationen, anonymt om man så önskar och utan att behöva hamna i något register. Även Gnestas ungdomsmottagning har utvecklats och personalen utbildas bland annat inom både HBTQ och terapi. Målet är att kunna nå och hjälpa fler ungdomar oavsett kön, identitet eller bakgrund. Nu pågår dessutom slutspurten för att under 2019 kunna starta upp den efterfrågade familjecentralen i Gnesta.

Samverkan bygger broar

Samverkan i olika former är en viktig del av socialtjänstens arbete och något som utvecklats det senaste åren.
– Det är ett sätt att bygga broar. Tillsammans med andra verksamheter och professioner samordnar vi våra resurser och skapar gemensamma lösningar för att ge barn, unga och vuxna ett effektivare stöd utifrån en helhetssyn, berättar Kalpana Westerlund, enhetschef för Utredning och stöd.
Socialtjänsten deltar bland annat i GOT – samverkan mellan Gnesta, Oxelösund, och Trosa kommuner. Man samverkar även med både Barnahus Nyköping, familjerådgivningen i Södertälje kommun samt Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samarbeten med universitet och högskolor pågår också för att gynna studier och utveckling.

Samverkan med skolan, Polisen och fritidsverksamheter pågår också för att barn och unga dels ska ha en ökad skolnärvaro med ett bättre stöd, samt för att skapa ett tryggare Gnesta med mer delaktighet från ungdomarna. Det är också genom detta samarbete som en ny form av uppsökande verksamhet, fältarbetet ”Soc på stan”, drog igång under förra året. Där lämnar socialtjänsten kontoret för att istället röra sig ute i samhället där de får möjlighet att möta både ungdomar och vuxna på ett helt annat sätt.
– Fältarbete är ett jättebra sätt för att tidigt försöka fånga upp ungdomar som kan behöva ett extra stöd. Vi ser gärna ett utvecklat samarbete även med andra aktörer för att få fler aktiva vuxna på stan, förklarar Ingrid Jerneborg Glimne.

Organisationen har förändrats

Socialtjänsten har även förändrat sin organisation. Nu är verksamheten uppdelad i tre enheter där nya enhetschefer har tillsatts samtidigt som flera nya medarbetare också har rekryterats. Nu finns inte längre några konsulter kvar på plats. Det medför att man nu får mer stabilitet och kontinuitet i arbetet, samt lättare kan arbeta framåt i en sammansvetsad personalgrupp.

Verksamhetschefen Mats Engström lämnar nu Gnesta kommun och går vidare till andra uppdrag.
– Jag är väldigt nöjd med den utveckling som skett hos socialtjänsten under min tid i Gnesta. Nu lämnar jag med stolthet över stafettpinnen till nya verksamhetschefen Stefan Gjuse som redan är på plats, säger Mats.