Vad kostar äldreomsorgen?

Du som har beviljats en insats betalar varje månad en avgift. Här kan du läsa mer om de olika avgifterna inom äldreomsorgen.

Omsorgsavgift

Du betalar omsorgsavgift om du har beviljats hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet eller växelvård. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver. Maxtaxan för 2018 är 2044 kronor/månad. Årligen räknas maxtaxan upp.

Pengar för personliga behov

Sedan skatt, hyra (inklusive bostadstillägg) och äldreomsorgsavgifter är betalda ska pengar finnas över för personliga behov. Omsorgsavgiften kan därför i vissa fall minskas. Dessa personliga pengar kallas förbehållsbelopp.

I förbehållsbeloppet ingår ett minimibelopp för normala levnadsomkostnader. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

För närvarande är minimibeloppet 5136kr/mån för ensamstående över 65 år och 4340 kr/mån per person för sammanboende. För ensamstående under 65 år 5707kr/mån och försammanboende under 65 år 4822kr/mån.

Den som har fördyrade kostnader, som är varaktiga och avser ett inte oväsentligt belopp, kan begära förhöjning av minimibeloppet. Som exempel kan nämnas kostnader för specialkost och god man.

Avgiftsutrymme

För att fastställa vad du ska betala beräknas avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) räknats av.

Som inkomst räknas t ex folkpension, pensionstillskott, övriga pensioner, bostadstillägg och ränteinkomster.

Avgiftsutrymmet för makar med gemensamt hushåll beräknas på den sammanräknade inkomsten delat med två.

Trygghetslarm och telefonservice

Du som enbart har trygghetslarm eller telefonservice betalar 205 kr/mån eller mindre om ditt avgiftsutrymme är lägre.

Matdistribution

Har du matdistribution betalar du 61 kr för ett huvudmål och 46 kr för kvällsmål. Maten levereras kall hem till dig.

Förbrukningsartiklar

Om du bor på något av våra äldreboenden, Frustunagården eller Ekhagen, har du också en avgift om 120 kr/månad för förbrukningsartiklar.

Senast publicerad 2018-11-20