Hälso- och sjukvård

Om du är över 18 år och bor i eget boende, särskilt boende eller i gruppbostad och av medicinska skäl inte kan ta dig till Vårdcentralen, kan du få rätt till hemsjukvård.

Om du inte är inskriven i hemsjukvården är regionen ansvarig för din vård och det är alltid dit du vänder dig först. Sjuksköterska eller läkare på vårdcentral eller sjukhus avgör i samråd med kommunens hälso- och sjukvårdsenhet vilka som har rätt till den hemsjukvård som utförs av Gnesta kommun.

Om du är i behov av rehabilitering kan du kontakta kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut direkt utan att först kontakta Vårdcentralen. Du når dem via kommunens servicecenter, se kontakt.

Akuta situationer

Vid olycksfall eller allvarlig sjukdom som till exempel hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta andningssvårigheter, benbrott eller trafikolyckor ska du ringa direkt till SOS Alarm på telefon 112.

Situationer som inte är akuta

Om du behöver rådfråga en sjuksköterska om situationer som inte är akuta, ska du istället kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Hälso- och sjukvården i Gnesta kommun

Inom kommunens hälsa och sjukvård finns distriktsköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabiliteringsassistent som utför och ansvarar för den kommunala primärvården. Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar dagtid på vardagar. Regionen ansvarar för den läkarmedverkan som behövs i särskilt boende. Läkarmedverkan regleras i ett särskilt avtal mellan kommunen och regionen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården följer gällande lagar och regler finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Uppdraget består bland annat av att upprätta och arbeta efter lokalt anpassade rutiner, att följa upp hur rutinerna följs samt att utreda avvikelser och att anmäla enligt Lex Maria. MAS informerar vidare socialnämnden om kvaliteten inom de olika verksamheterna.

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den behandling, vård, omsorg eller bemötande som du eller dina närstående får inom vården har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. I första hand bör du prata med personalen, ansvarig chef eller MAS. Om det inte känns bra kan du vända dig till Gemensamma patientnämnden i Sörmland som är en opartisk instans för rådgivning och problemlösning. Rådgivningen är kostnadsfri.

Patientsäkerhetsberättelse

Gnesta kommun arbetar förebyggande med att se till att det finns rutiner för att fel inte ska begås i vården. I det arbetet ingår bland annat att skriva patientsäkerhetsberättelse varje år.

I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts.

För våra patientsäkerhetsberättelser från de senaste två åren se relaterad information