Kvinna som sitter och skriver framför en dator där man ser bara händerna och dator

Ansök om insatser

Om du har behov av stöd, service eller omsorg för att klara din vardag finns olika typer av insatser att ansöka om. För att beviljas en insats krävs ett myndighetsbeslut. Här kan du läsa mer om våra olika stödinsatser samt hur du går tillväga för att ansöka.

Information på lättläst svenska.

Till grund för kommunens insatser finns lagar och förordningar. Dessa insatser regleras främst av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL).

Ansök om insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade syftar till att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska få den hjälp som behövs i det dagliga livet. Det innebär att du som funktionsnedsatt ska ha goda och jämlika levnadsvillkor där du kan ta del av samhällslivet och leva som andra. Insatserna kan exempelvis bestå av personlig assistans, ledsagning, avlösarservice i hemmet, kontaktperson eller bostad med särskild service.

Ansök om insatser enligt SoL

Du som inte själv klarar av att tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på något annat sätt, kan ha rätt att få stöd för försörjning eller levnadssätt enligt socialtjänstlagen. Stödet som kallas för bistånd, ska främja din ekonomiska och sociala trygghet och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Insatserna kan exempelvis bestå av försörjningsstöd, trygghetslarm, matdistribution, korttidsboende, avlösning i hemmet för anhörig, särskilt boende för äldre eller olika hemtjänstinsatser.

Så går ansökan till – för både LSS och SoL

Ansökan om insatser enligt LSS och SoL görs skriftligt eller muntligt av dig eller din vårdnadshavare, till en handläggare hos socialförvaltningen. Handläggaren kontaktar sedan dig för att boka in ett möte eller hembesök, där ni gemensamt tittar på hur dina behov ser ut. Vid mötet kommer handläggaren eventuellt vilja ha skriftlig information från exempelvis läkare, psykolog eller liknande. Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på.

Handläggaren hjälper även till med allt från att fylla i blanketter och göra en ansökan, till vägledning om hur du bäst ska kunna nå önskat resultat. Handläggaren informerar dig om handläggnings- och beslutsgång, avgifter, sekretess och rätten att överklaga beslut.

Bedömning och beslut

Varje ansökan om insatser enligt LSS och SoL behandlas individuellt. Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen. Vilken hjälp du får, när, var och hur den utförs beror på hur omfattande dina behov av stöd och hjälp är. Hur lång tid det tar innan du får ett beslut är olika beroende på vilken insats det gäller, handläggaren kommer att ge dig mer information kring detta.

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Beslutet skickas hem till dig. Samtidigt finns en kopia av beslutet och utredningen kvar i din personakt på kommunen. Beslutet och nödvändig information kommer att lämnas över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. De tar sedan kontakt med dig per telefon.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera. För insatser enligt SoL betalas avgift enligt kommunens taxa.

Rätt till tolk

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar svenska eller förstår svenska. Du kan begära att få beslutet översatt. Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst. Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad. Denna service är kostnadsfri.

Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar inom socialförvaltningen lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att den information vi får av dig inte kommer att föras vidare.

Om du vill överklaga

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Det ska framgå i beslutet varför du fått avslag och hur du gör för att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in till biståndshandläggaren inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Mer information om överklagan hittar du under Relaterad information.

Mer information

Mer information om LSS och SoL finns i menyn till vänster. I Riktlinjen för socialnämndens ansvarsområde enligt SoL och LSS under relaterad information hittar du även utförligare beskrivningar om de insatser som finns att ansöka om. Där finns även mer information kring ansökan, utredning, bedömning, beslut, avslag, överklagan och sekretess. Kommunens handläggare kan även hjälpa dig med vilka insatser som just du kan ansöka om.