Avgifter och kostnader

Hur avgifterna för de olika insatserna ser ut styrs av vad det är för typ av insats, hur omfattande stödet är samt vad du har för inkomst.

Insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera. För insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) betalas avgifter enligt kommunens taxa. Pisbasbeloppet, som alla kommuner i landet förhåller sig till, fastställs av regeringen varje år.

När du har beviljats en insats som omfattas av en avgift, behöver du skicka in en inkomstförfrågan till kommunen. Avgiftshandläggaren gör sedan en avgiftsuträkning baserat på dessa uppgifter.  

För mer information om avgifter och kostnader vid insatser enligt SoL och LSS, vänligen kontakta kommunens avgiftshandläggare.