Insatser enligt LSS

Alla människor som har en funktionsnedsättning ska få hjälp att leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Detta regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som syftar till att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska få den hjälp som behövs i det dagliga livet.

En individuell bedömning görs alltid vid varje ansökan, där beslutet grundas på lagen samt på dina behov.

LSS medför inte att du fråntas de rättigheter som andra lagar ger utan den fungerar parallellt med dem, exempelvis socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det innebär att om du exempelvis har rätt till insatser enligt LSS kan du samtidigt också ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Vilka insatser finns att söka?

De insatser som du kan ansöka om genom LSS är:

 • Råd och stöd. Region Sörmland Länk till annan webbplats. ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd.
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i det egna hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet
 • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Vilka omfattas av LSS?

Du omfattas av LSS och kan ansöka om insatser om du:

 • Har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Har fått betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom i vuxen ålder.
 • Är ett barn, ungdom eller vuxen under 65 år som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte uppenbart beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara av ditt levnadssätt och kräver att du behöver mycket hjälp.

Mer information

Kontakta handläggare på socialförvaltningen så får du hjälp med vilka insatser du kan ansöka om utefter just dina behov.