Insatser enligt SoL

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, kallas för bistånd. Målsättningen med biståndet är att det ska göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv.

Socialtjänstlagen är en ramlag. Det betyder att det inte är detaljstyrt vad du kan ansöka om. Det kan nämligen vara väldigt olika från person till person vad man behöver för att kunna ha levnadsvillkor enligt socialtjänstlagens mål. De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är försörjningsstöd, hemtjänst, särskilt boende för äldre, boendestöd, kontaktperson, växelvård och bostad med särskild service.

Alla invånare i en kommun omfattas av socialtjänstlagen men den fokuserar särskilt på barn och unga, äldre, missbrukare och/eller människor med funktionsnedsättning.

Mer information

Kontakta handläggare på socialförvaltningen så får du hjälp med vilka insatser du kan ansöka om utefter just dina behov.

I Riktlinjen för socialnämndens ansvarsområde enligt SoL och LSS hittar du även utförligare beskrivningar om de insatser som finns att ansöka om. Där finns även mer information kring ansökan, utredning, bedömning, beslut, avslag, överklagan och sekretess. Riktlinjen hittar du under Relaterad info.