Ansök om insatser enligt SoL

Socialtjänstlagens övergripande syfte är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt möjlighet att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Socialtjänstlagen (SoL) är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för dig som person, utan beskriver vilka skyldigheter vi som kommun har. Lagen styr i stort sett all social verksamhet i kommunen. Det kan gälla stöd till barn och unga, äldre, missbrukare och/eller människor med funktionsnedsättning.

SoL innehåller dock en rättighetsparagraf. Den innebär att om du inte själv klarar av att tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på något annat sätt, har du rätt att få stöd för försörjning eller levnadssätt enligt Socialtjänstlagen. Stödet som kallas för bistånd, ska främja din ekonomiska och sociala trygghet och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Alla invånare i en kommun omfattas av socialtjänstlagen men den fokuserar särskilt på barn och unga, äldre, missbrukare och/eller människor med funktionsnedsättning.

Ekonomiskt bistånd, service eller omvårdnad

Det finns inga begränsningar i SoL kring vad du kan ansöka om för typ av bistånd. Dina behov avgör om socialtjänsten beviljar bistånd och hur det i så fall ska utformas.

Vanligt är att man söker ekonomiskt bistånd, eller insatser av service eller omvårdnad. Det kan exempel vara praktisk hjälp i hemmet så som städning, tvätt och matlagning, hjälp med inköp och att uträtta ärenden. Det kan även innebära hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, sköta personlig hygien samt att kunna förflytta sig. Det kan också vara insatser som behövs för att bryta isolering eller för att du ska känna dig trygg och säker i ditt eget hem.

De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är försörjningsstöd, hemtjänst, särskilt boende för äldre, boendestöd, kontaktperson, växelvård och bostad med särskild service.

Mer information

Kontakta handläggare på socialförvaltningen så får du hjälp med vilka insatser du kan ansöka om utefter just dina behov.

I Riktlinjen för socialnämndens ansvarsområde enligt SoL och LSS hittar du även utförligare beskrivningar om de insatser som finns att ansöka om. Där finns även mer information kring ansökan, utredning, bedömning, beslut, avslag, överklagan och sekretess. Riktlinjen hittar du under Relaterad info.