Överklagan

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Du behöver då inkomma med en skriftlig överklagan till oss inom tre veckor från det datum beslutet kom dig till känna.

I din överklagan behöver du tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet skall ändras. I överklagandet behövs även information om vem som fattat beslutet, datum när beslutet fattades, eventuell paragraf, diarienummer eller dylikt. Du ska även skicka med sådant som du anser har betydelse för ärendet.

Du skriver under din överklagan med namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du har ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Lämna i så fall med fullmakten för ombudet.

Socialnämnden är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut om du inte beviljats den hjälp du ansökt om. I beslutet skall det finnas information om varför du inte beviljats hjälpen. Du har också rätt att få instruktioner om hur du ska göra för att överklaga beslutet. Din handläggare kan hjälpa dig med det.

Skicka din överklagan till:

Gnesta kommun
Socialnämnden 
646 80 Gnesta

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, kommer ärendet/beslutet att omprövas. Om beslutet ändras får du veta det, i annat fall kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten av socialnämnden. Det kan ta från några veckor upp till ett par månader att få svar från förvaltningsrätten.