Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans och har svårt att samarbeta kring era gemensamma barn kan socialtjänsten erbjuda samarbetssamtal.

Samarbetssamtal erbjuds separerade föräldrar eller föräldrar som ligger i separation. Samtalen utgår från barnets behov och syftar till att hjälpa föräldrarna att, utifrån sina barns bästa, komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Även andra frågor som rör barnen kan bli aktuella under samtalen.

Två till fem samtal

Samarbetssamtalen är frivilliga och förutsätter att båda föräldrarna önskar delta, samtala därför med varandra om detta är ett alternativ för er. En samtalsserie består vanligen av två till fem samtal. Syftet med samarbetssamtal är att föräldrar med stöd av samtalsledare ska nå en samförståndslösning gällande sina barn. Förhoppningen är att samtalen ska bidra till en lugnare, tryggare och mera förutsägbar tillvaro för barnen.

Frivilliga och kostnadsfria

Samtalen kan leda till muntliga eller skriftliga överenskommelser. Ett skriftligt avtal är likställt en dom från domstol och genomförs i samarbete med familjerätten.

Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Ingenting dokumenteras eller registreras under samarbetssamtalen.