Stödinsatser till barn eller föräldrar

Socialtjänsten ansvarar för att hjälpa barn, ungdomar och föräldrar som har olika problem. Till socialtjänsten kan du som förälder, barn eller ungdom vända dig för att ansöka om insatser vid sociala problem.

Socialtjänsten ansvarar för att utreda och besluta om insatser för barn upp till 20 år. Vårt arbete styrs av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barns uppväxtvillkor kan vara väldigt olika, liksom behovet av stöd och hjälp. Barn- och familjegruppen arbetar i stöd- och utredningsteam vars uppdrag är att utreda behov och eventuell insats. Stöd och insatser ges utifrån varje individ och i nära samarbete med hemmet.

Beslut om insatser grundas på en utredning som ska utgå från vad som är bäst för barnet/ungdomen. Insatsen är ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

När utredningen är färdig skickas den till dig tillsammans med beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Mer information om hur du överklagar får du med beslutet.