Tillsammans för barnens bästa

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är ett samarbete mellan Region Sörmland och länets kommuner. Genom samarbetet vill vi fånga upp barn och ungdomar för att kunna sätta in rätt åtgärd så tidigt som möjligt.

Varför startade Tillsammans för barnens bästa?

Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa och sämre skolresultat är övriga barn i Sverige. Sörmland har även en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn. Dessa utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör utan måste ske i samverkan och genom gott samarbete.

Därför har Region Sörmland tillsammans med länets kommuner startat utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Genom samarbete mellan aktörer ska fler barn fångas upp så att rätt insats kan ges så tidigt som möjligt. Den gemensamma målbilden är att skapa en trygg och säker uppväxt för barn 0-18 år genom tidiga och samordnade insatser.

Gnesta kommun är med i utvecklingsarbetet sedan hösten 2022.

Vilken är målbilden?

Den gemensamma målbilden för Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är att alla barn och unga i Sörmland ges möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.

Målbilden är beslutad politiskt i regionen och i länets samtliga nio kommuner. Det borgar för att utvecklingsarbetet kommer att vara väl förankrat och därmed ges goda förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Varför är samarbete viktigt?

Många barn behöver insatser från flera olika håll, som skola, vård och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. När flera kontakter och processer drar i gång kan det vara svårt för familjen att få en överblick av vad som sker. Det behövs mer och tydligare samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

I Gnesta kommun har vi under flera år prioriterat den viktiga samverkan mellan skola och socialtjänst för att få till tidiga insatser och ett förebyggande arbete. Ett resultat av det arbetet är en strategiplan om fördjupad samverkan kring tidiga insatser som både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden antog i början av år 2023.

Vad gör Gnesta kommun?

En del i vårt arbete för att alla barn och unga i Gnesta kommun ska få en trygg uppväxt är att följa strategiplanen för samverkan kring tidiga insatser. Exempel på aktiviteter i strategiplanen är:

 • Temakväll för föräldrar om alkohol, droger och tobak.
 • NPF-träffar för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Läs mer om pågående pilotprojekt under relaterad information.
 • Komet-träffar där föräldrar fått lära sig hur de hanterar konflikter i hemmet.
 • Rörelsesatsning för barn upp till 12 år.
 • Utbildning kopplat till lärare inom tillgänglig lärmiljö.

Vilket stöd erbjuder vi?

Det är inte alltid lätt att vara förälder eller vårdnadshavare till ett barn eller ungdom. Men det finns hjälp att få! Några av de sakerna vi kan erbjuda till vårdnadshavare i Gnesta kommun är:

 • Fem kostnadsfria råd- och stödsamtal
 • Samarbetsamtal för skilda föräldrar som har svårt att komma överens
 • Kometträffar för föräldrar som har mycket konflikter med sina barn
 • NPF-träffar för föräldrar barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Läs mer om det pågående pilotprojektet under relaterad information.
 • Anhörigstöd till dig som stödjer någon i vardagen
 • Familjecentralen erbjuder stöd och insatser till barn som är 0-6 år och deras föräldrar.
 • Ungdomsmottagningen väkomnar ungdomar mellan 13-23 år.

Läs mer om vilket stöd du kan få från oss, se relaterad information.