Bidrag för bostadsanpassning

Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Du kan få bidrag till anpassning som är nödvändig för ditt dagliga liv.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan få för att kunna utföra nödvändiga åtgärder i bostaden för att kunna bo kvar hemma, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Bidraget ska därmed möjliggöra för ett självständigt liv i det egna hemmet.

Vad innebär bostadsanpassning?

Bostadsanpassning innebär att de grundläggande funktionerna i boendet anpassas efter de fysiska förutsättningar och behov som finns. Det kan till exempel handla om anpassning för att du ska kunna förflytta dig i bostaden, sköta hygien, laga mat och att ta dig in och ut ur bostaden.

Anpassningen görs av den permanenta bostaden. Bidrag lämnas till dig som enskild person vare sig du äger bostaden eller har en hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Medgivandet lämnar du via Ägarmedgivandeblanketten för bostadsanpassning. Se relaterad info.

Om det istället är så att du åtar dig att ansvara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i din egen bostad, kan bidrag ges även för anpassning av den bostaden. Kravet är då att åtagandet är regelbundet under vissa perioder och kan antas pågå en längre tid.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg och bilagor som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Du hittar ansökningsblanketten längst ner på sidan. Se relaterad info. Om inte ansökan är komplett kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering. Saknas det bilagor så kommer du att få ett brev om vilka dokument som du behöver skicka in till din handläggare.

En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

  • Komplett ifylld ansökan.
  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker behovet av sökt åtgärd.
  • Kopia av fastighetsägarens skriftliga medgivande till anpassningen.
  • Kopia av kostnadsberäkning/offert för anpassningsåtgärder (kan uteslutas vid ansökan om bidrag till trösklar eller enstaka stödhandtag).
  • Åtgärdsprogram vid mer omfattande åtgärder.
  • Vid behov ritning och/eller teknisk beskrivning över utformning.

Handläggning och beslut

När din ansökan är komplett utreder och bedömer kommunens handläggare din ansökan och de bifogade dokumenten. Handläggaren fattar beslut utifrån gällande lagstiftning. Du får alltid ett skriftligt beslut i ärendet. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna. Vissa åtgärder kräver bygglov eller bygganmälan. Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret i kommunen.

Det är du som beställer arbetet som ansvarar för att få det utfört. Fakturan för arbetet skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald. Du skickar en kopia på fakturan samt kontouppgifter till kommunens handläggare. Därefter sker utbetalning till ditt bankkonto.

Om du behöver hjälp, kan kommunen hjälpa till med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att få hjälp med detta undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och kommunen.

Överklaga beslut

Om bidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan. Beslutet, som innehåller motivering till avslaget, kan överklagas. Vill du överklaga kommunens beslut ska överklagandet ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggare kan sedan ompröva beslutet till din fördel eller skicka din överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Service och reparation

Du äger din anpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Undantag gäller bidrag för reparationer av "tekniskt avancerad utrustning".

Byte av bostad

Möjligheten att få bidrag när du byter bostad är begränsad. Du förväntas då välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan i vissa fall få bidrag för att återställa efter att personen som har haft behov av anpassningsåtgärden flyttat. Kontakta Gnesta kommuns handläggare för mer information.