Bo kvar hemma

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person får för att kunna utföra nödvändiga åtgärder i bostaden för att kunna bo kvar i det egna hemmet.
Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574)

Vem kan få bidrag?

Du som har bestående funktionsnedsättningar kan få bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem. Behovet av anpassning bedöms utifrån dina funktionsnedsättningar. Bedömningen görs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till de behov som din funktionsnedsättning medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.  

Periodiskt boende

Du kan också få bidrag för så kallat periodiskt boende. Det innebär till exempel att skilda föräldrar med gemensam vårdnad av barn med funktionsnedsättning kan få sina bostäder anpassade med hjälp av bidrag. Med periodiskt boende menas inte vistelse i fritidshus.

När du köper eller byter bostad

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.
Ta kontakt med handläggaren av bostadsanpassningsbidrag så får du veta mer om vad som gäller vid köp eller byte av bostad.

Att tänka på

  • För anpassning av hyres- och bostadsrättslägenheter krävs alltid fastighetsägarens medgivande. Handläggaren kan hjälpa dig att skaffa detta medgivande.
  • Du som söker bidrag har rätt att få hjälp med att fylla i ansökan.
  • Du kan även få hjälp med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att få hjälp med detta undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och kommunen.

Ansökan

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen. Med din ansökan ska det finnas ett intyg från läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av sökta åtgärder. Handläggaren utreder möjligheten till bidrag och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning.

Om du får avslag på din ansökan

Om din ansökan avslås får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan du få hjälp av en handläggare med att överklaga. Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Kommunen gör sedan en omprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar ärendet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Du äger din anpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Undantag gäller bidrag för reparationer av "tekniskt avancerad utrustning".

Mer information

Om du har frågor eller vill ha hjälp med ansökan kontaktar du kommunens handläggare som jobbar med bostadsanpassning, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Senast publicerad 2018-04-16