Bostadsanpassning

Du som är äldre och/eller har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad utefter de behov du har. Anpassningen ska möjliggöra för dig att kunna bo kvar hemma.

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person får för att kunna utföra nödvändiga åtgärder i bostaden för att kunna bo kvar hemma, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Bidraget ska därmed möjliggöra för ett självständigt liv i det egna hemmet.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassning innebär att de grundläggande funktionerna i boendet anpassas efter de fysiska förutsättningar och behov som finns. Om din fysiska funktion är nedsatt, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom, kan du ha rätt till bidrag för att få din bostad anpassad. Det kan handla om att du fått kraftigt försämrad syn, blivit rullstolsbunden, eller har svårt att gå i trappor. Din funktionsnedsättning ska då styrkas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

En förutsättning är att ditt behov är långvarigt, tillfälliga problem ger inte rätt till bidrag.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Det kan handla om hur du kan ta dig in och ut ur bostaden, hur du ska kunna flytta dig mellan olika rum eller hur du kan använda kök och badrum. Det kan till exempel handla om att ta bort trösklar, bredda dörrar, montera stödhandtag, ledstänger eller att installera automatiska dörröppnare. Badkaret kanske behöver bytas mot ett duschutrymme, belysningen kan behöva förbättras och höjden på skåp och arbetsbänkar kanske måste justeras.
Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till de behov som din nedsatta fysiska funktion medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.  

Periodiskt boende

Du kan också få bidrag för så kallat periodiskt boende. Det innebär till exempel att skilda föräldrar med gemensam vårdnad av barn med funktionsnedsättning kan få sina bostäder anpassade med hjälp av bidrag. Med periodiskt boende menas inte vistelse i fritidshus.

När du köper eller byter bostad

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.
Ta kontakt med handläggaren av bostadsanpassningsbidrag så får du veta mer om vad som gäller vid köp eller byte av bostad.

Att tänka på

  • För anpassning av hyres- och bostadsrättslägenheter krävs alltid fastighetsägarens medgivande. Handläggaren kan hjälpa dig att skaffa detta medgivande.
  • Du som söker bidrag har rätt att få hjälp med att fylla i ansökan.
  • Du kan även få hjälp med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att få hjälp med detta undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och kommunen.

Ansökan

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen. Med din ansökan ska det finnas ett intyg från läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av sökta åtgärder. Handläggaren utreder möjligheten till bidrag och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning.

Om du får avslag på din ansökan

Om din ansökan avslås får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan du få hjälp av en handläggare med att överklaga. Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Mer information om överklagan hittar du under Relaterad info nedan.  

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Du äger din anpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Undantag gäller bidrag för reparationer av "tekniskt avancerad utrustning".

Senast publicerad 2018-09-11