Barn med funktionsnedsättning

Du som har ett barn som behöver stöd på grund av en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan få hjälp med olika stödinsatser. Ditt barn har rätt att kunna leva som andra och till att kunna delta aktivt i samhället.

BUP

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Nyköping erbjuder bedömning, utredning och behandling till barn och unga i åldern 0-17 år med medelsvår till svår psykisk ohälsa och deras familjer.

Mer information hittar du på 1177 Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.

Habilitering

Till skillnad från rehabilitering riktar sig habilitering till personer med livslånga funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om förmågan att se, höra, röra sig, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära, både för ditt barn och familjen.

För hjälp med habilitering ska du kontakta habiliteringsmottagningen i Nyköping. Länk till annan webbplats.

Insatser enligt LSS

Du som har ett barn med vissa funktionsnedsättningar kan ansöka om att få stöd och service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att ta reda på om ditt barn omfattas av LSS gör vi en så kallad personkretsbedömning. Det innebär att vi tar reda på vilken typ av svårigheter ditt barn har. Därefter kommer vi fram till vilka insatser ditt barn kan få hjälp med. Tanken med stödet är att ditt barn ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

På vår webbsida LSS för barn 0-18 år hittar du alla våra insatser för barn och unga enligt LSS. Här hittar du bland annat information om kontaktperson, korttidsvistelse och avlösarservice i hemmet.

Ansök om LSS

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter barnets individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..

Anhörigstöd

När ett barn eller ungdom är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Kommunens anhörigstöd har information, rådgivning och träffar som kan underlätta livssituationen för både dig och barnet du stödjer. Vi har tystnadsplikt och för ingen dokumentation. Stödet är frivilligt och gratis. Kommunens anhörigkonsulent kan hjälpa dig med

  • information om vad kommunen har att erbjuda
  • enskilda samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation
  • råd och stöd i anhörigfrågor
  • möjlighet att delta i gruppsamtal.

Du når anhörigkonsulent via servicecenter på nummer: 0158 – 275 000 eller via mejl: anhorigstod@gnesta.se. Läs mer på vår webbsida Anhörigstöd

Råd & stöd

Kommunens råd- och stödmottagning tillhör kommunens öppenvård. Rådgivningen kan handla om alltifrån stöd i föräldrarollen till missbruks- och beroendeproblematik, familjerättsliga frågor eller stödsamtal till våldsutsatta eller våldsutövare. Genom Råd & stöd kan kommunens invånare få upp till fem fria besök/samtal. Vi har tystnadsplikt och besöken är alltid kostnadsfria. Läs mer på vår webbsida Råd & stöd