God man

Vill du ha ett meningsfullt uppdrag?

Är du intresserad av uppdrag där du får hjälpa andra människor? Kommunen har ett stort behov av att fler engagerar sig och tar uppdrag som god man och förvaltare.

Händer

Vad innebär det att vara god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för den som själv inte kan tillvarata sina intressen. Den som blir behjälpt av en god man kallas för huvudman och är en myndig person som, godmanskapet till trots, behåller sin rättshandlingsförmåga. Därför måste den gode mannen inhämta huvudmannens samtycke till samtliga handlingar av en icke vardaglig karaktär. Saknar huvudmannen förmågan att ge sitt samtycke skall detta förhållande styrkas av ett läkarintyg.

Beslutet att anordna ett godmanskap fattas av tingsrätten. För godmanskapsuppdraget utgår arvode och kostnadsersättning enligt fastställda riktlinjer.

Vem kan bli god man?

Lagens krav på en god man är att han eller hon skall vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. För att betraktas som kvalificerad för uppdraget måste man själv ha en ordnad ekonomi, vara noggrann och lyhörd inför en medmänniskas behov och önskemål, kunna samarbeta med till exempel vårdpersonal och anhöriga som finns i huvudmannens närhet samt ha en god uppfattning om vårt samhälles grundläggande funktionssätt.

En person som intresserar sig för ett godmanskapsuppdrag skall bland annat inlämna ett lämplighetsintyg tillstyrkta av två personer. Överförmyndaren gör också en kontroll i brottsbelastningsregistret samt hos Kronofogdemyndigheten.

Senast publicerad 2018-08-29