Meningsfulla uppdrag – för dig som vill hjälpa andra

Alla människor har rätt till en trygg uppväxt och en glädjefull tillvaro. Gnesta kommun söker dig som genom ett meningsfullt uppdrag engagerar, vägleder och stödjer barn, ungdomar och vuxna som behöver ett särskilt stöd.

Bilden visar ett barns hand och en vuxens hand, som håller i varandra.

Insatserna kan te sig i olika former och innefatta allt ifrån att ha barn och ungdomar boende hos dig, periodvis eller permanent, agera som en vän och medmänniska för barn eller vuxna där du även hjälper till med sociala aktiviteter, du kan ansöka om att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare eller så kan du hjälpa våra nyanlända på olika sätt. Insatserna kan beviljats med stöd av socialtjänstlagen (SoL), genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller till personer som beviljas stöd på andra sätt.

Här har vi samlat de olika uppdrag som kommunen söker medmänniskor till. Mer information finns att läsa på stödfunktionernas respektive sidor, med länkar nedan.

Familjehem

Familjehem är det som förr kallades fosterhem. Ett familjehem tar emot barn och ungdomar på kortare eller längre tid, ibland med kort varsel. Familjehemmet är ingen ersättning för den biologiska familjen utan ett komplement till den. För att vara familjehem är det inget krav att ha egna barn eller leva i ett par, men det är bra att ha erfarenhet av barn.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj – som en extra familj. För en del barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj, för att få uppmärksamhet, stimulans, eller så behöver de mer lugn och ro. Besöket sker oftast en helg per månad under en viss tid.

Kontaktperson

Uppdraget som kontaktperson innebär att du agerar stödkompis och medmänniska till ett barn, en ungdom eller till en person med funktionsnedsättning. Du stödjer och främjar sociala kontakter, går på aktiviteter och bidrar till den personliga utvecklingen.

Här kan du läsa mer om familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson för barn och ungdomar.

Här kan du läsa mer om kontaktperson för personer med funktionsnedsättning.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Särskilt förordnad vårdnadshavare utses om båda föräldrarna inte kan, får eller har möjlighet att ta hand om sitt barn. Det kan ske på grund av allvarligt sjuk eller frånvaro under lång tid, såsom för våra ensamkommande flyktingbarn. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet fyller 18 år, vilket innebär att vägleda, motivera och värna om de behov som finns. Du ansvarar inte för den dagliga omsorgen och har ingen försörjningsplikt.

Här kan du läsa mer om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Korttidsfamilj

Som korttidsfamilj tar du emot barn eller ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning i ditt eget hem. De ska få möjlighet till miljöombyte och social stimulans, och/eller som avlastning åt föräldrarna.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse.

Ledsagare

Som ledsagare hjälper du barn eller vuxna med funktionsnedsättning, som behöver extra stöd för att komma ut i samhället och kunna göra olika aktiviteter.

Här kan du läsa mer om ledsagarservice.

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet innebär att du tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning i personens eget hem, och avlöser därmed föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för sig själva och för att kunna uträtta saker utanför hemmet.

Här kan du läsa mer om avlösarservice.

God man och förvaltare

En god man fungerar som ställföreträdare för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte själv kan tillvarata sina intressen. Personen som blir behjälpt, huvudmannen, är myndig och behåller sin rättshandlingsförmåga. Godmanskapet omfattas av att bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom och/eller sörja för huvudmannens person.

Om godmanskap inte är tillräckligt, kan en förvaltare utses. Förvaltarskapet är mer ingripande än godmanskapet och innebär att den enskilde förlorar stora delar av sina egna handlingsmöjligheter.

Här kan du läsa mer om godmanskap.

Till uppdragen ovan söker vi dig som:

Är över 18 år, har en stabil levnadssituation och ett starkt intresse och engagemang i att få hjälpa andra. Du får inte ha några anmärkningar i social-, polis-, eller belastningsregistret.

Hjälp till nyanlända

Gnesta kommun har under senare år tagit emot ett antal flyktingar som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade i Gnesta. Vi behöver fortfarande hjälp med att hitta en första bostad till flera av våra nya Gnestabor. Har du en lägenhet, en gäststuga eller ett fritidshus att hyra ut? Du kan även hjälpa till genom att skänka kläder eller cyklar till ensamkommande flyktingbarn, eller bli språkvän.

Mer information kring dessa stödinsatser och hur du ska gå tillväga för att hjälpa nyanlända hittar du här.

Senast publicerad 2018-04-16