2023-02-24

Pilotprojekt om samordnade insatser

Gnesta kommun är med i pilotprojektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland där vi ska undersöka nya arbetssätt för att stötta barn som har en NPF-liknande problematik.

Vi vänder oss till er föräldrar som tror att ni skulle vara hjälpta av stöd och som uppfyller kriterierna. Tanken med pilotprojektet är att möjliggöra för tidiga samordnade insatser.

Observera att detta är ett projekt och att arbetssättet vi kommer att testa under 2023 kan förändras under projektets gång.

Vilket stöd kan vi erbjuda?

Vi erbjuder er föräldrar rådgivande samtal med ett team bestående av kurator från barn- och ungdomspsykiatrin, behandlare från socialtjänstens öppenvård och representant från elevhälsan på ditt barns skola. Tillsammans med er gör vi en kartläggning av ert barns situation och erbjuder kortare, behovsanpassade, stödinsatser inom de områden barnet eller ni som familj kan behöva stöd.

Vilka är kriterierna för att få delta?

  • Barnet går i kommunal skola i Gnesta i årskurs 2.
  • Barnet har ingen konstaterad neuropsykiatrisk diagnos (t.ex. ADHD/ADD, Tourettes syndrom eller diagnos inom autismspektrumtillstånd).
  • Barnet har ingen pågående kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller Samtalsmottagningen Barn och Unga.
  • Du som förälder har en oro för ditt barns mående eller tillvaro och vill ha råd och stöd kring situationer som blir svåra i vardagen, till exempel skolgång eller relationer med kompisar eller inom familjen.

Vill du anmäla dig eller undrar du något?

Kontakta Åsa Svernemar eller Elin Agnsjö, barn- och ungdomssamordnare i Gnesta kommun: