2022-08-10

Resultatet från äldreundersökningen

Boende på kommunens äldreboenden anser att det känns mycket tryggt att bo på våra äldreboenden. Det visar resultatet av Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? som nu har publicerats.

I början av året skickade Socialstyrelsen ut enkäter till alla invånare över 65 år i kommunen som antingen har hemtjänst eller bor på äldreboende. Syftet med undersökningen är att få reda på de äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten och på äldreboenden. Nu har resultatet från undersökningen publicerats.

Andelen svarande för Gnesta kommun var mellan 60–80%, att jämföra med svarsfrekvensen för riket som låg på 59%. Socialstyrelsen publicerar resultaten som procentandel i intervall för att enskild persons svar inte ska riskera att röjas. Det finns resultat för Gnesta hemtjänst, Björnlunda hemtjänst, Strandhagen och Ekhagen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Generellt sett anser de boende på våra äldreboenden i hög utsträckning att personalens bemötande alltid är bra och att det känns mycket tryggt att bo på äldreboende. Ett glädjande resultat är att 100% av de boende svarade att de är mycket nöjda med sitt boende.

De äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst är även de i hög utsträckning mycket nöjda med sin hemtjänst. Vi kan också utläsa att de äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst i hög utsträckning anser att personalens bemötande alltid är bra och att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänst.

Det vi behöver förbättra för både äldreboende och hemtjänst är att meddela de äldre om tillfälliga förändringar (byte av tid/dag, förseningar, personaländringar), komma på avtalad tid samt ge de äldre fler möjligheter att kunna påverka vid vilka tider de får hjälp.

Hur arbetar vi vidare utifrån resultaten?

Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är viktig för kommunen. Politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga kan använda resultatet som underlag för att utveckla och förbättra omsorgen om våra äldre.

Vi vill därför rikta ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på enkäten. Nu kommer socialförvaltningen att analysera resultatet och se över vad vi behöver arbeta lite extra med för att höja kvalitén inom vård och omsorg för våra äldre.

Vill du ta del av resultatet hittar du all information på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.