Ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer dig kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

För att få ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det också kallas, måste du först ha gjort allt du kan för att försörja dig själv. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Alla som vistas i Gnesta kommun och inte kan försörja sig på annat sätt, till exempel genom lön eller a-kassa, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Hur mycket bistånd du kan ha rätt till beror på dina inkomster, utgifter och den aktuella riksnormen. Riksnormen är belopp som bestäms av regeringen varje år och som tar hänsyn till ungefär vad det kostar att leva i Sverige.

Vad ska biståndet täcka?

Ekonomiskt bistånd ska täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för mat, kläder, skor, telefonräkning och boende. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten.

Vad krävs för att få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd ska alltid användas som en sista väg till försörjning. Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd måste du därför först ha undersökt alla andra möjligheter till egen försörjning. Det kan innebära att du har:

 • sökt sjukpenning
 • sökt arbetslöshetskassa
 • skrivit in dig på arbetsförmedlingen
 • använt eventuella sparade medel/fonder/aktier som du har
 • sålt eventuella kapitalvaror, så som båt, bil eller sommarstuga.

Om du har barn behöver du även ha sökt följande:

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • eventuellt underhållsstöd
 • föräldrapenning.

Kan jag behålla min bil eller andra tillgångar?

Generellt ska man inte ”äga”, eller ha tillgångar när man ansöker om ekonomiskt bistånd. Tillgångarna måste vara uttömda innan du ansöker. Undantag görs i speciella fall/ärenden.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten ovan. Kan eller vill du inte använda e-tjänsten går det bra att fylla i en fysisk blankett på servicecenter. Ansökan måste vara fullständig, det vill säga att alla uppgifter vi frågar om måste vara besvarade för att vi ska kunna behandla den.

Är du gift eller har en partner, måste ni söka gemensamt som ett hushåll. Om ni har barn som är under 18 år eller går på gymnasiet och är upp till 21 år, räknas barnen med i hushållet.

Vad ska jag bifoga till ansökan första gången jag söker ekonomiskt bistånd?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du/ni göra det när som helst under månaden. Förutom ansökan behöver du/ni också skicka in:

 • Kopia av ID-handling.
 • Kontoutdrag från samtliga konton.
 • Kontoutdrag tre månader bakåt i tiden (gäller också om du/ni inte sökt på en månad).
 • Uppgifter om samtliga inkomster ska fyllas i och kunna styrkas t.ex. lönespecifikationer, utbetalningsavier från försäkringskassan eller annan myndighet. OBS: saknas inkomst skriv då 0 i fältet.
 • Fakturaunderlag och kvitton för de utgifter du/ni ansöker om, så som elräkning, hyresavi etc.
 • Aktuellt hyreskontrakt.
 • Kopia på senaste aktuella skattedeklaration.
 • Om du/ni är arbetslös behöver du/ni skicka in inskrivningsintyg och handlingsplan från Arbetsförmedlingen med kontaktuppgifter till handläggare.
 • Om du/ni är sjukskriven behöver du uppvisa aktuell läkarintyg.
 • Om du/ni är studerande behöver du uppvisa studieintyg.
 • Om du/ni arbetar behöver du skicka in anställningsbevis.
 • Om du/ni äger en fastighet (till exempel ett hus eller en lägenhet) behöver du/ni skicka in bolånedokument från banken samt fastighetstaxering.
 • Om du/ni äger en bil så behöver du/ni skicka in information om vad bilen är värd (kvitto från inköp), vilken årsmodell bilen är och vad mätarställningen visar.'
 • Övriga upplysningar. Här skriver du/ni om det är något annat som du/ni tycker att vi behöver veta om dig/er.
 • Samtycke till kontakt. För att vi ska kunna handlägga din/er ansökan behöver vi vid behov kunna kontakta andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen.
 • Underskrift av samtliga personer i hushållet, dock ej barn mellan 0-21 år som är kopplat till hushållet, datum och ort.

När får jag svar?

Från att en komplett ansökan lämnats in har vi två veckor på oss att handlägga den. När vi har tagit beslut i ditt ärende får du beslutet skickat till dig via post.

Vad ska jag bifoga ansökan vid fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd?

Förutom ansökan om fortsatt ekonomist bistånd behöver detta bifogas till ansökan:

 • Fakturaunderlag och kvitton för de utgifter du/ni ansöker om, så som elräkning, hyresavi etc.
 • Kontoutdrag från senaste månaden för samtliga konton i hushållet.
 • Uppgifter om samtliga inkomster ska fyllas i och kunna styrkas t.ex. lönespecifikationer, utbetalningsavier från försäkringskassan eller annan myndighet.
 • Om du/ni är arbetslös ska du/ni redovisa antal sökta arbeten under förgående månad
 • Om förändring har skett sedan förgående ansökan ska du/ni redovisa detta i ansökan t.ex vid förändrade ekonomiskt förhållande eller förändrade levnadsvillkor.
 • Du/ni behöver redogöra i ansökan vad du/ni gjort för att på sikt kunna bli självförsörjande.

När får jag svar om fortsatt ekonomiskt bistånd?

När du ansöker om fortsatt ekonomiskt bistånd behöver vi ha din ansökan mellan 15:e – 20:e månaden innan den månaden som du söker ekonomiskt bistånd för. Därefter har vi två veckor på oss att handlägga din ansökan.

Kan jag överklaga ett beslut?

Om du inte tycker att vi tagit rätt beslut så kan du överklaga det. Du ska i så fall lämna in en skriftlig överklagan till socialtjänsten. Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. Överklagan ska innehålla:

 • Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad.
 • Fullmakt från eventuellt ombud.
 • Vilket beslut som överklagas.
 • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
 • Eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning.
 • Överklagandet ska vara skriftligt och postas till:

Gnesta kommun
Socialnämnden
646 80 Gnesta

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur du överklagar kan du kontakta handläggare som meddelat beslutet eller kontakta kommunens servicecenter på telefon 0158-275 000.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter i din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till socialtjänsten betraktas det som ett bidragsbrott och kan leda till en polisanmälan.