Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Vill du göra en insats för barn och unga? Nu behöver Gnesta kommun fler särskilt förordnade vårdnadshavare som kan se till att barn och unga får sina behov tillgodosedda.

I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare för sina barn tills de fyllt 18 år. Men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. En sådan ställföreträdare kallas särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV.

När behövs en SFV?

En SFV utses om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan ta hand om vårdnaden av sitt barn, på grund av till exempel sjukdom, fängelsestraff eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Det kan också handla om ett ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Vad ingår i uppdraget som SFV?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. I uppdraget ingår bland annat:

  • Du ska se till att barnets behov av omvårdnad och trygghet utifrån ålder och mognad blir tillgodosedda.
  • Ha kontakt med myndigheter som till exempel skola, Skatteverket och Socialtjänsten. Det kan innebära att vara med vid utvecklingssamtal i skolan och delta vid möten med barnets socialsekreterare.
  • Ha kontakt med sjuk- och tandvård.
  • Du ska se till att barnet får utbildning och försörjning, men du är inte själv skyldig att försörja barnet.
  • Du ska hjälpa barnet att ha kontakt med sin familj och andra anhöriga.
  • Vara en företrädare i olika sammanhang då barnet inte har någon egen rättshandlingsförmåga.

Vad ingår inte i uppdraget?

Som SFV har du har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt eller ansvara för den dagliga omvårdnaden. Det är personalen på boendet eller ett eventuellt familjehem som har det praktiska, dagliga ansvaret för barnet.

Vad krävs för att bli SFV?

Innan du godkänns för uppdraget via socialtjänsten görs en utredning för att bedöma om du är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Lagen kräver det av omsorg om de barn och ungdomar och vuxna som ska stödjas. Den som blir beviljad en insats av vuxen- och omsorgsnämnden ska kunna lita på att rätt personer väljs ut.

Får jag någon ersättning?

Som särskild förordnad vårdnadshavare får du en viss ersättning.

Hur anmäler jag intresse?

Är du intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV, ska du anmäla ditt intresse till Jenny Forsblom, socialsekreterare i Gnesta kommun, på mejl: jenny.forsblom@gnesta.se. Du kan också ringa till Jenny om du har några frågor eller funderingar: 0158-275 560.