Vill du hjälpa människor med funktionsnedsättning?

De människor som har en funktionsnedsättning kan behöva extra stöd för att få vardagen att fungera. Kan du hjälpa till?

Genom lagom om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan människor med funktionsnedsättning ansöka om stödinsatser för att få den hjälp som behövs i det dagliga livet. Till flera av dessa stödinsatser krävs ideella krafter som utförs mot ett visst arvode. Till dessa uppdrag söker vi dig som har drivkraft och intresse av att stödja en medmänniska.

Kontaktperson

Uppdraget som kontaktperson innebär att du är en medmänniska, vän och ett extra stöd till en person med funktionsnedsättning som bor i eget boende. Du ger råd och stöd i vardagssituationer, främjar sociala kontakter, bidrar till en aktiv fritid och till den personliga utvecklingen. Det kan exempelvis handla om att ni tillsammans åker på idrottsevenemang, går på bio, shoppar eller bara träffas för att prata och fika.

Korttidsfamilj

Som korttidsfamilj tar du emot barn eller ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning i ditt eget hem under kortare perioder, som till exempel ett veckoslut eller under en semestervecka. Barnet ska få möjlighet till miljöombyte och social stimulans, och/eller så kan insatsen även beviljas som avlastning åt föräldrarna. 

Ledsagare

Som ledsagare hjälper du barn eller vuxna med funktionsnedsättning, som behöver extra stöd för att komma ut i samhället för att kunna göra olika aktiviteter. Det kan till exempel handla om att gå på bio eller kulturella arrangemang, följa med på träning, åka till badhus eller att ta en promenad.
Ledsagningen ska främja en högre sysselsättning, bryta isolering och ge fler tillfällen till gemenskap och social kontakt med andra människor. Ledsagningens innehåll och utformning anpassas till personens förutsättningar, intressen och behov.

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet innebär att du tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning i personens eget hem. Du avlöser därmed föräldrar, anhöriga eller andra närstående, som på så sätt får tid för sig själva, kan ägna sig mer åt andra syskon eller för att kunna uträtta saker utanför hemmet.

Kvalifikationer

I rekryteringen till de olika uppdragen är det främst den personliga lämpligheten som avgör vilka personer som passar till ändamålet. Det krävs ingen speciell utbildning utan vi söker dig som:
• Har ett stort engagemang, är social och har intresse för andra människor och deras välmående.
• Har tid över att lägga på uppdraget.
• Är flexibel och har lätt för att samarbeta och anpassa dig efter andras behov och önskemål.
• Är minst 18 år och kan lämna utdrag ur belastningsregistret.

Ersättning för uppdragen

Att vara kontaktperson, korttidsfamilj, ledsagare eller avlösare är ett ideellt uppdrag och ingen anställning. Du får en ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Arvodet grundas på vilken typ av uppdrag det är och omfattning av uppdraget, det vill säga hur mycket kontakt och stöd som behövs.