Resultaträkning

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

Tkr Not Utfall 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Avvikelse budget/utfall
           
Verksamhetens externa intäkter 1 11 943 11 176 11 377 566
Verksamhetens interna intäkter 2 831 603 552 279
Verksamhetens intäkter   12 774 11 779 11 929 845
           
Verksamhetens externa kostnader 3 – 9 470 – 8 224 – 8 541 – 929
Verksamhetens interna kostnader 4 – 2 335 – 1 961 – 2 054 – 281
Verksamhetens kostnader   – 11 805 – 10 185 – 10 595 – 1 210
           
Avskrivningar 5 – 1 388 – 1 363 – 1 334 – 54
           
Verksamhetens nettokostnader   – 419 231 0 – 419
Finansiella intäkter 6 12 11 0 12
Finansiella kostnader   – 13 – 3 0 – 13
           
Resultat före extraordinära poster   – 420 239 0 – 420
Extraordinära intäkter   0 0 0 0
Extraordinära kostnader   0 0 0 0
           
ÅRETS RESULTAT   – 420 239 0 – 420

86

Balansräkning

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

Tkr Not 2013 2012
       
Tillgångar      
Omsättningstillgångar   0 0
Anläggningstillgångar 7 28 477 24 596
Maskiner och inventarier   0 0
Summa anläggningstillgångar   28 477 24 596
       
Omsättningstillgångar 8    
Förråd, lager och exploateringsfastigheter   496 451
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   75 0
Fordringar   524 530
Summa omsättningstillgångar   1 095 981
       
SUMMA TILLGÅNGAR   29 572 25 577
       
Eget kapital 9    
Eget kapital   – 240 – 1
Årets resultat   420 – 239
Summa eget kapital   180 – 240
       
Skulder      
Långfristiga skulder 10 – 27 378 – 23 274
Kortfristiga skulder 11 – 2 374 – 2 063
Summa skulder   – 29 752 – 25 337
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   -29 572 -25 577

87

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

  2013 2012
Not 1. Verksamhetens externa intäkter (tkr)    
Brukningsavgifter 11 890 10 801
Anläggningsavgifter 0 73
Hyror och arrende 19 22
Driftbidrag från staten 34 280
Summa 11 943 11 176
     
Not 2. Verksamhetens interna intäkter (tkr)    
Anläggningsavgifter 0 0
Försäljning av verksamhet* 831 603
Summa 831 603
*Avser slamtömning från septitankar från renhållningsenheten    
     
Not 3. Verksamhetens externa kostnader (tkr)    
Entreprenader och köp av verksamhet – 2 667 – 1 112
Personalkostnader – 3 443 – 3 153
Lokalkostnader – 3 – 11
Förbrukning och främmande tjänster – 2 880 – 3 743
Periodisering av årets anläggningskostnader – 477 – 205
Summa – 9 470 – 8 224
     
Not 4. Verksamhetens interna kostnader (tkr)    
Övriga interna kostnader – 2 335 – 1 961
   därav avgifter enligt miljöbalken 0 0
   därav gemensamma
   verksamhetskostnader
– 1 214 – 990
   därav övriga interna kostnader – 4 – 4
Kalkylräntekostnad – 707 – 691
Intern personalkostnad för gatupersonal – 410 – 276
Summa – 2 335 – 1 961
     
Not 5. Avskrivningar (tkr)    
Mark byggnader och tekniska anläggningar – 1 388 – 1 363
Summa – 1 388 – 1 363
     
Not 6. Finansiella intäkter (tkr)    
Ränteintäkter kundfordringar 12 11
Summa 12 11
     
Not 7. Anläggningstillgångar (tkr)    
IB 24 596 21 845
Anskaffning under året 5 269 4 114
Avyttrat under året 2013 0 0
Avskrivning enligt plan – 1 388 – 1 363
Utgående bokfört värde 28 477 24 596
Varav:    
Verksamhetsfastigheter 28 477 24 596
Maskiner och inventarier 0 0
Summa 28 477 24 596
     
  2013 2012
Not 8. Omsättningstillgångar (tkr)    
Exploateringsfastigheter 496 451
Kundfordringar 567 545
Värdereglering kundfordringar – 43 – 15
Momsfordran 0 0
Förutbetalda kostnader 75 0
Summa omsättningstillgångar 1 095 981
     
Not 9. Eget kapital (tkr)    
Ingående eget kapital – 240 – 1
Årets resultat 420 – 239
Utgående eget kapital 180 – 240
     
Not 10. Långfristiga skulder (tkr)    
Lån från kommunen – 26 782 – 22 170
Förutbetalda intäkter serviser – 596 – 1 104
Summa – 27 378 – 23 274
     
Not 11. Kortfristiga skulder (tkr)    
Leverantörsskulder – 1 466 – 1 390
Momsskuld – 329 – 254
Upplupna semesterlöner okompenserad övertid – 274 – 141
Upplupna sociala avgifter och källskatt – 149 – 158
Upplupen pensionskostnad – 106 – 96
Upplupen löneskatt – 26 – 24
Interima skulder – 24 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Summa – 2 374 – 2 063

88

Resultaträkning

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

Tkr Not Utfall 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Avvikelse budget/utfall
           
Verksamhetens externa intäkter 1 13 329 12 963 12 940 389
Verksamhetens interna intäkter 2 107 108 55 52
Verksamhetens intäkter   13 436 13 071 12 995 441
           
Verksamhetens externa kostnader 3 – 11 311 – 11 264 – 11 167 – 144
Verksamhetens interna kostnader 4 – 1 376 – 1 269 – 1 371 – 5
Verksamhetens kostnader   – 12 687 – 12 533 – 12 538 – 149
           
Avskrivningar 5 – 469 – 385 – 427 – 42
           
Verksamhetens nettokostnader   280 153 30 250
Finansiella intäkter 6 11 23 0 11
Finansiella kostnader   – 16 – 29 – 30 14
           
Resultat före extraordinära poster   275 147 0 275
Extraordinära intäkter   0 0 0 0
Extraordinära kostnader   0 0 0 0
           
ÅRETS RESULTAT   275 147 0 275

89

Balansräkning

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

Tkr Not 2013 2012
       
Tillgångar      
Anläggningstillgångar      
Anläggningstillgångar 7 4 132 4 288
Maskiner och inventarier   310 383
Summa anläggningstillgångar   4 442 4 671
       
Omsättningstillgångar 8    
Förråd, lager och exploateringsfastigheter   406 384
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   320 124
Fordringar   0 – 18
Summa omsättningstillgångar   726 490
       
SUMMA TILLGÅNGAR   5 168 5 161
       
Eget kapital 9    
Eget kapital   – 1 508 – 1 361
Årets resultat   – 275 – 147
Summa eget kapital   – 1 783 – 1 508
       
Skulder      
Långfristiga skulder 10 – 1 898 – 1 878
Kortfristiga skulder 11 – 1 487 – 1 775
Summa skulder   – 3 385 – 3 653
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   – 5 168 – 5 161

90

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

  2013 2012
Not 1. Verksamhetens externa intäkter (tkr)    
Brukningsavgifter 12 894 12 700
Övriga externa intäkter 435 263
Summa 13 329 12 963
     
Not 2. Verksamhetens interna intäkter (tkr)    
Anläggningsavgifter 107 108
Försäljning av verksamhet 0 0
Summa 107 108
     
Not 3. Verksamhetens externa kostnader (tkr)    
Entreprenader och köp av verksamhet – 8 343 – 8 389
Personalkostnader – 2 117 – 2 201
Lokalkostnader – 34 – 51
Förbrukning och främmande tjänster – 473 – 550
Diverse kostnader – 344 – 73
Summa – 11 311 – 11 264
     
Not 4. Verksamhetens interna kostnader (tkr)    
Övriga interna kostnader – 1 376 – 1 269
därav avgifter för externslam – 552 – 552
därav hyreskostnad – 39 – 38
därav övriga interna kostnader – 48 – 4
Kalkylräntekostnad – 155 – 150
Intern personalkostnad renhållningspersonal – 582 – 525
Summa – 1 376 – 1 269
     
Not 5. Avskrivningar (tkr)    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 312 – 284
Maskiner och inventarier – 157 – 101
Summa – 469 – 385
     
Not 6. Finansiella intäkter (tkr)    
Ränteintäkter kundfordringar 11 23
Summa 11 23
     
Not 7. Anläggningstillgångar (tkr)    
IB 4 671 4 483
Anskaffning under året 240 573
Avyttrat under året    
Avskrivning enligt plan – 469 – 385
Utgående bokfört värde 4 442 4 671
Varav:    
Verksamhetsfastigheter 4 132 4 288
Maskiner, inventarier och bilar 310 383
Summa 4 442 4 671
     
Not 8. Omsättningstillgångar (tkr)    
Kundfordringar 406 384
Nedskrivning kundfordringar 0 – 18
Förutbetalda kostnader 320 124
Summa omsättningstillgångar 726 490
     
  2013 2012
Not 9. Eget kapital (tkr)    
Ingående eget kapital – 1 508 – 1 361
Årets resultat – 275 – 147
Utgående eget kapital – 1 783 – 1 508
     
Not 10. Långfristiga skulder (tkr)    
Lån från kommunen – 1 898 – 1 878
Summa – 1 898 – 1 878
     
Not 11. Kortfristiga skulder (tkr)    
Leverantörsskulder – 744 – 1 044
Momsskuld – 105 – 76
Upplupna semesterlöner, okompenserad övertid – 62 – 100
Upplupna sociala avgifter och källskatt – 62 – 82
Upplupen pensionskostnad – 66 – 68
Upplupen löneskatt – 16 – 17
Interima skulder – 432 – 388
Summa – 1 487 – 1 775

91