Resultaträkning

Gnesta kommun inklusive ansvarsförbindelse

Tkr 2013 2012
     
Verksamhetens intäkter 93 712 85 143
Jämförelsestörande intäkter 0 0
Verksamhetens kostnader -615 649 -590 843
Jämförelsestörande intäkter och kostnader 6 966 7 476
     
Årets förändring av ansvarsförbindelsen -9 021 2 546
Avskrivningar -9 054 -7 933
     
Verksamhetens nettokostnader -533 046 -503 611
Skatteintäkter 430 105 416 190
Generella statsbidrag och utjämning 91 262 90 581
Finansiella intäkter 4 499 6 875
Finansiella kostnader -372 -243
     
Resultat före extraordinära poster -7 552 9 792
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
     
Årets resultat -7 552 9 792
Förändringen av ansvarsförbindelsen till KPA har förts på resultatet. Nedan visas skillnaden mellan kommunens bokförda resultat och resultat inkl. ansvarsförbindelsen.    
     
Kommunens redovisade resultat 1 469 7 246
Resultat inkl ansvarsförbindelsen -7 552 9 792
Skillnad av resultat -9 021 2 546

84

Balansräkning

Gnesta kommun inklusive ansvarsförbindelse

Tkr 2013 2012
Tillgångar    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 1 070 1 727
     
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 65 614 60 987
Maskiner och inventarier 21 069 20 411
Summa materiella anläggningstillgångar 86 683 81 398
     
Finansiella anläggningstillgångar 125 010 125 010
     
Summa anläggningstillgångar 212 763 208 135
     
Omsättningstillgångar    
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 25 592 17 028
Fordringar 57 578 60 079
Kortfristiga placeringar 121 699 123 915
Kassa och bank 21 718 37 608
Summa omsättningstillgångar 226 587 238 630
     
Summa Tillgångar 439 350 446 765
     
Eget kapital, avsättningar och skulder    
Eget kapital -118 751 -126 303
därav årets resultat 7 552 -9 792
     
Avsättningar    
Ansvarsförbindelse KPA inklusive löneskatt -194 985 -185 964
Avsättningar för pensioner -8 763 -8 713
Övriga avsättningar -17 498 -19 673
Summa avsättningar -221 247 -214 351
     
Skulder    
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder -99 352 -106 111
Summa skulder -99 352 -106 111
     
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -439 350 -446 765

   I balansräkningen inklusive ansvarsförbindelsen har posten
    ansvarsförbindelse lagts upp som en egen post och därmed
    reducerat det egna kapitalet.

85