Resultaträkning

Jämfört med budget 2013

Tkr Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse Budget-Utfall
       
Verksamhetens intäkter 93 712 85 611 8 101
Verksamhetens kostnader – 615 649 – 600 875 – 14 774
Jämförelsestörande intäkter och kostnader 6 966 0 6 966
Avskrivningar – 9 054 – 10 160 1 106
       
Verksamhetens nettokostnader – 524 025 – 525 424 1 399
Skatteintäkter 430 105 426 927 3 178
Generella statsbidrag och utjämning 91 262 95 670 – 4 408
Finansiella intäkter 4 499 4 901 – 402
Finansiella kostnader – 372 – 74 – 298
       
Resultat före extraordinära poster 1 469 2 000 – 531
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
       
ÅRETS RESULTAT 1 469 2 000 – 531

74