Driftredovisning

(tkr) Utfall2013 Förändring 2012/2013 Förändring 2012/2013 Budget 2013 Budget-avvikelse
Kommungemensamma poster 519 802 18 738 3,7 % 505 200 14 602
Revision – 614 – 9 1,6 % – 620 6
Överförmyndare – 819 50 – 5,7 % – 847 28
Övriga förtroendevalda – 4 646 – 76 1,7 % – 4 937 291
Pensioner – 8 311 5 108 – 38,1 % – 11 593 3 282
Skatter/statsbidrag 521 366 14 595 2,9 % 522 597 – 1 231
Räntenetto/borgensavgift 4 454 – 5 498 – 55,2 % 4 901 – 447
Övrigt kommungemensamt 8 372 4 569 120,1 % – 4 301 12 673
Kommunstyrelsen – 37 264 – 1 578 4,4 % – 37 500 236
Kommunchefen – 4 614 191 – 4,0 % – 4 257 – 357
Kansli- och nämndserviceenheten – 4 823 – 563 13,2 % – 4 799 – 24
It-enheten – 5 585 – 376 7,2 % – 5 313 – 272
Ekonomienheten – 4 008 – 100 2,6 % – 4 626 618
Mark och fastigheter 141 50 55,4 % – 14 155
Personalenheten – 4 980 – 20 0,4 % – 5 229 249
Samhällsunderstödda resor – 13 395 – 761 6,0 % – 13 263 – 132
Miljö- och byggnämnden – 11 705 – 2 205 23,2 % – 11 800 95
Samhällsbyggnad administration – 1 460 – 555 61,3 % – 1 507 47
Plan- och byggenheten – 1 695 – 35 2,1 % – 1 903 208
Planeringsenheten – 1 274 – 851 201,1 % – 1 197 – 77
Räddningsenheten – 6 426 – 811 14,4 % – 6 416 – 10
Miljöenheten – 849 46 – 5,2 % – 777 – 72
Barn- och utbildningsnämnden – 251 589 – 13 642 5,7 % – 242 858 – 8 731
BoU administration – 5 517 – 64 1,2 % – 6 612 1 095
Förskoleverksamhet – 62 318 – 5 076 8,9 % – 58 877 – 3 442
Grundskola – 112 206 – 6 823 6,5 % – 104 271 – 7 935
Särskola – 10 807 7 – 0,1 % – 11 527 720
Elevhälsa – 11 800 – 656 5,9 % – 13 470 1 670
Kulturskola – 2 186 – 258 13,4 % – 2 192 6
Gymnasieskola – 42 566 1 037 – 2,4 % – 41 640 – 926
Vuxenutbildning – 4 188 – 1 808 76,0 % – 4 269 81
Socialnämnden – 192 558 – 10 290 5,6 % – 186 000 – 6 558
Nämndkostnader – 21 – 21   – 30 9
Gemensam verksamhet – 6 721 6 248 – 48,2 % – 5 321 – 1 400
Individ- och familjeomsorg – 18 013 287 – 1,6 % – 20 318 2 305
Myndigheten för vård och omsorg – 75 465 – 75 465   – 70 766 – 4 699
Äldreomsorg – 23 855 51 453 – 68,3 % – 17 599 – 6 256
Stödverksamheten – 37 852 7 493 – 16,5 % – 40 808 2 956

94

(tkr) Utfall2013 Förändring 2012/2013 Förändring 2012/2013 Budget 2013 Budget-avvikelse
Kostenheten – 14 166 – 202 1,4 % – 13 910 – 256
Hälso- och sjukvårdsenheten – 16 465 – 82 0,5 % – 17 248 783
Kultur- och tekniknämnden (totalt) – 25 217 3 200 – 11,3 % – 25 042 – 174
Kultur- och tekniknämnden (skattefinansiering) – 25 072 3 732 – 13,0 % – 25 042 – 29
Nämndkostnader – 7 – 7 931,4 % – 40 33
KoT administration – 1 490 1 156 – 43,7 % – 1 599 109
Medborgarkontor – 3 406 – 105 3,2 % – 3 350 – 56
Bibliotek/allmänkultur – 4 126 – 56 1,4 % – 4 170 44
Fritidsverksamhet – 4 852 2 979 – 38,0 % – 4 861 9
Gatu-/park-/anläggningsenheten – 11 190 – 235 2,1 % – 11 021 – 169
Kultur- och tekniknämnden (taxefinansiering) – 145 – 532 137,5 % 0 – 145
Va-enheten – 420 – 659 275,5 % 0 – 420
Renhållningsenheten 275 128 86,7 % 0 275
Kommunen totalt 1 469 – 5 777 – 79,7 % 2 000 – 531

95