Vart gick skattepengarna?

Så här får kommunen sina pengar

83,08 procent av kommunens intäkter kommer från skatter och utjämningsbidrag.

16,21 procent kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder.

0,72 procent är finansiella intäkter såsom placeringar i värdepapper.

8

Gnesta i korthet

Här redovisas kommunens resultat och förbättringar de senaste åren för några indikatorer som har betydelse för medborgarna. Indikatorerna omfattar ett brett perspektiv på läget i kommunen. Resultaten redovisas också i jämförelse med ett medelvärde av 220 kommuner som använder samma indikatorer som Gnesta.

Förbättrade resultat för kontakter med handläggare och svar via e-post

En serviceundersökning som kommunen genomfört i flera år visar att Gnesta förbättrat sina resultat 2013 när det gäller kontakt med handläggare, bemötande och svar via e-post. När det gäller svar via e-post inom två dagar och gott bemötande via telefon har Gnesta betydligt bättre resultat än kommungenomsnittet.

Längre väntetid till förskola och äldreboende

Väntetiden till förskola ökade från 22 till 79 på grund av ökad efterfrågan på förskoleplatser hösten 2012. Beslut fattades att öppna två nya förskoleavdelningar för att möta behovet, men förseningar vid iordningställandet av de nya lokalerna ökade väntetiderna. Väntetiden

till äldreboende var på ungefär samma nivå som 2012 och 2011 och lägre än kommungenomsnittet. Väntetiden för ekonomiskt bistånd var ungefär samma som tidigare år och lägre än kommungenomsnittet.

Förbättrade resultat för flera indikatorer inom skolan

Skolan uppvisade bättre resultat på nationella prov i åk 3 och 6 och oförändrat resultat för elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år. Alla resultat ligger strax under kommungenomsnittet.

9

Något högre betyg för hemtjänsten och något lägre för äldreboenden

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen visar att betygen för hemtjänsten förbättrats något sedan 2012 och försämrats något för äldreboenden. Gnestas betyg var jämfört med kommungenomsnittet högre för hemtjänst och lägre för äldreboende. Värden för tidigare år redovisas inte eftersom SCB ändrat frågorna från och med 2012.

Goda betyg inom miljöområdet

Andelen ekologiska livsmedel i kommunorganisationen och återvinning av hushållsavfall var densamma som 2012 men högre än kommungenomsnittet.

Högre kostnader än förväntat inom tre och lägre inom två områden

En jämförelse mellan Gnesta kommuns kostnader och den standardkostnad som beräknas i det statliga utjämningssystemet visar att Gnestas kostnader 2012 var 11,1 mkr högre för barnomsorg, 24,3 mkr högre för grundskola och 9,6 mkr högre för äldreomsorg, jämfört med standardkostnaden. För gymnasieskolan var Gnestas kostnader 1,3 mkr lägre än standardkostnaden och för IFO, individ- och familjeomsor, var kostnaden 5,5 mkr lägre. Kostnaden för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) var ungefär densamma som standardkostnaden. Standardkostnaden anger den förväntade kostnaden inom olika områden, beräknat utifrån den struktur (befolkning i olika åldersgrupper, geografisk täthet, barn med utländsk bakgrund med mera) som Gnesta kommun har. Uppgifter för 2013 är tillgängliga först i juni 2014.

10

  2011 2012 2013
Allmänt      
Befolkning 10 345 10 442 10 409
Kommunal skattesats (%) 22,18 22,18 22,18
       
Antal årsarbetare i kommunen 640 670 673
Antal barn i förskola 494 532 538
Antal elever i grundskola 1 057 1 049 1 071
Antal elever i gymnasieskola 464 429 394
Antal äldre i särskilt boende 105 100 101
Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad 4 497 4 589 4 666
Antal funktionsnedsatta i särskilt boende 31 30 31
Antal funktionsnedsatta med personlig assistans 26 16 18
Antal hushåll med försörjningsstöd 104 101 98
Restavfall i kilo per invånare 148 144 146
Antal boklån 60 387 61 123 63 431
Producerat vatten i kubikmeter 603 285 543 121 570 140
Antal bygglov 138 97 125
Ordinarie tillsynsbesök miljö 80 188 230
Antal bostadsanpassningar (ansökningar) 100 88 98
       
Ekonomi      
Resultat före extraordinära poster i procent av skatteintäkter (%) 1,7 1,4 0,0
Resultat före finansnetto och extraordinära poster i procent av skatteintäkter (%) 0,4 0,05 – 0,01
Verksamhetens kostnader i procent av skatteintäkter (%) 99 100 101
Finansiella nettotillgångar (mkr) 256 258 253
Soliditet i procent (inklusive ansvarsförbindelse) (%) 28 28 27

11