Investeringar

Årets nettoinvesteringar är 13,7 mkr. De investeringar som har aktiverats i kommunens anläggningsregister uppgår till 17,2 mkr. Utgående värde för pågående investeringar är 2,6 mkr.

Årets aktiverade nettoinvesteringar är i mkr:

Vatten- och avloppsledningar, reningsverk 7,5
It-investeringar 3,7
Gator och vägar 2,5
Möbler 1,5
Fordon 1,5
Övriga inventarier 0,5
Summa 17,2

(tkr) Ingående värde Årets anskaffning Utgående värde Beslutade investeringar 2013 Beslutade investeringar före 2013 Totalt beslutade investeringar Återstår beslutssumma
               
Immateriella anläggningar              
Mark byggnader och tekniska anläggningar 0 9 653 9 653 3 363 6 231 9 594 – 59
Maskiner och inventarier 0 7 561 7 561 6 569 1 019 7 588 27
Summa 0 17 214 17 214 9 932 7 250 17 182 – 32
               
Pågående immateriella anläggningar 0 0 0 0 0 0 0
Pågående mark byggnader och tekniska anläggningar 3 836 – 2 314 1 522 3 412 21 534 24 946 23 424
Pågående maskiner och inventarier 2 266 – 1 217 1 049 13 521 3 029 16 550 15 501
Summa 6 102 – 3 531 2 571 16 933 24 563 41 496 38 925
               
Summa 6 102 13 683 19 785 26 865 31 813 58 678 38 893
               
Avvikelse konst              
Varav              
Kommunledningskontoret 126 2 737 2 863 3 770 1 379 5 149 2 286
Samhällsbyggnads­-förvaltningen 0 26 26 30 0 30 4
Barn- och utbildningsförvaltningen 541 1 943 2 484 4 025 30 4 055 1 571
Socialförvaltningen 0 356 356 2 640 2 343 4 983 4 627
Kultur- och teknikförvaltningen 1 5 435 8 621 14 056 16 400 28 061 44 461 30 405
Summa 6 102 13 683 19 785 26 865 31 813 58 678 38 893
               
Varav taxekollektivet 1              
Va-enheten 3 639 5 269 8 899 6 300 23 164 29 464 20 565
Renhållning 62 178 240 0 310 310 70
Summa 3 701 5 438 9 139 6 300 23 474 29 774 20 635

96

Exploateringar

Under året har Thulegatan varit det mest aktiva exploateringsprojektet. Byggnationen påbörjades i juli och de 32 lägenheterna beräknas vara klara till sommaren 2014. Förutom lägenheterna planeras åtgärder i Thuleparken samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Thulegatan. I projekt Frösjö strand pågår planering av genomförandet som beräknas kunna starta våren 2014. Gnestahem ska bygga ett fyrtiotal hyreslägenheter och PEAB bygger 100 bostäder i flerbostadshus (bostadsrätter) och småhus.

I en första etapp byggs hyreslägenheterna samt småhus närmast vattnet och ett av PEAB:s flerbostadshus. Kommunen har därutöver förvärvat mark av NCC i Frönäsområdet samt köpt en tomt på Gnestahöjden i syfte att utveckla dessa områden för bostäder. I Björnlunda har den gamla stationsskrivarbostaden köpts av Trafikverket och sålts vidare till ett lokalt företag. I Stjärnhov har industrimark köpts av Trafikverket och sålts vidare till en privat fastighetsägare.

Pågående exploateringar Ingående balans Inkomster Utgifter Vinst/förlust Omklassificering Utgående balans
Exploatering Vackerby industriområde servis 209 0 0 0 0 209
Exploatering Fasanvägen, Stjärnhov servis 222 0 0 0 0 222
Exploatering Laxnetorp 1:16, Laxneväg servis 21 0 0 0 0 21
Exploatering Björnlundagården 1:1 servis 0 – 53 86 0 0 33
Exploatering Thulegatan 1:1 servis 0 0 11 0 0 11
Exploatering Vackerby 3:3 – 589 – 495 133 0 0 – 951
Exploatering Ytterby 4:24 – 1 313 0 0 0 0 – 1 313
Exploatering Vässlevägen – 296 0 0 0 0 – 296
Exploatering Präshopen 2:1, industri 5 096 – 75 95 0 0 5 116
Exploatering Präshopen 2:1, bostad 9 807 0 332 0 0 10 139
Exploatering Vackerby industriområde 489 – 20 0 0 0 469
Exploatering Framnäs (villor + förskola) 1 712 – 225 50 0 0 1 537
Exploatering Skenda (Aspliden) 374 0 0 0 0 374
Exploatering Stationsområdet – 176 0 25 0 0 – 151
Exploatering Gnesta tätort (Mårdstigen) 239 – 475 34 0 0 – 202
Exploatering Vackerby Hage 2 620 – 362 0 0 0 258
Exploatering Norra Vackerby 440 0 81 0 0 521
Exploatering Hovgården, Stjärnhov 76 – 195 63 0 0 – 56
Exploatering Thulegatan 49 – 100 235 0 0 184
Exploatering Österkärv 55 0 0 0 0 55
Exploatering Vackerby 4:70 – 87 0 0 0 0 – 87
Exploatering Björnlunda 1:5 och del av 1:1 80 – 500 548 0 0 128
Exploatering Frönäs Gärde 0 0 6 367 0 0 6 367
Exploatering Gnestahöjden 0 0 923 0 0 923
Exploatering gatukostnader Fasanvägen 0 0 291 0 0 291
Exploatering Gnesta 38:17 0 – 10 1 800 0 0 1 790
Resultat 17 028 – 2 510 11 074 0 0 25 592

* Exploateringsobjektet för Gnesta tätort har fördelats på områdena Mårdstigen, Thulegatan, Österkärv och Vackerby 4:70.

97