Kassaflödesanalys

    Kommunen Koncernen
Tkr Not 2013 2012 2013 2012
Den löpande verksamheten          
Årets resultat   1 469 7 246 – 797 5 705
Justering för av- och nedskrivningar 1 9 054 7 933 25 070 22 601
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2 55 3 344 – 1 091 3 330
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital          
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar   4 717 – 11 928 7 885 – 10 674
Ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager   – 8 564 – 1 569 – 8 542 – 1 479
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder   – 6 759 17 492 – 14 624 24 081
Medel från den löpande verksamheten   – 28 22 518 7 901 43 564
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv immateriella anläggningstillgångar   0 – 1 086 0 – 1 086
Försäljning immateriella anläggningstillgångar   0 0 0 0
Förvärv materiella anläggningstillgångar 3 – 13 682 – 13 682 – 47 223 – 70 873
Försäljning materiella anläggningstillgångar   0 0 1 828 37 061
Förvärv finansiella anläggningstillgångar 4 – 10 355 – 49 102 – 10 476 – 49 102
försäljning finansiella anläggningstillgångar   10 494 41 515 10 494 41 652
Medel från investeringsverksamheten   – 13 543 – 22 355 – 45 377 – 42 348
           
Finansieringsverksamheten          
Nyupptagna lån   0 0 24 590 0
Amortering av skuld   0 0 0 – 2 987
Ökning av långfristiga fordringar   0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar   0 0 0 0
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar   – 2 319 – 1 627 – 2 319 – 1 627
Medel från finansieringsverksamheten   – 2 319 – 1 627 22 271 – 4 614
           
Årets kassaflöde   – 15 890 – 1 464 – 15 205 – 3 398
           
Likvida medel vid årets början   37 608 39 072 45 377 48 775
Likvida medel vid årets slut   21 718 37 608 30 172 45 377
    – 15 890 – 1 464 – 15 205 – 3 398

92

Noter

Kassaflödesanalys

  Kommunen Koncernen
  2013 2012 2013 2012
Not 1. Justering för av- och nedskrivningar        
Immateriella anläggningstillgångar 657 426 706 475
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 712 2 292 17 756 16 178
Maskiner och inventarier 5 685 5 215 6 608 5 948
Summa 9 054 7 933 25 070 22 601
         
Not 2. Justering för ej likviditetspåverkande poster        
Värdereglering placeringar 0 189 0 189
Ej kapitaliserad ränta 197 113 197 113
Justering gjorda avsättningar 194 3 215 – 225 3 215
Justering reavinster – 362 0 – 362 0
Övertagande av Kollektivtrafikmyndigheten 0 – 136 0 – 136
Förändring bundna reserver 0 0 – 657 0
Justeringspost 26 – 37 – 44 – 51
Summa 55 3 344 – 1 091 3 330
         
Not 3. Förvärv materiella anläggningstillgångar        
Anskaffning mark, byggnader och tekniska anläggningar – 7 339 – 10 738 – 40 467 – 66 488
Anskaffning maskiner och inventarier – 6 343 – 2 944 – 6 756 – 4 385
Summa – 13 682 – 13 682 – 47 223 – 70 873
         
Not 4. Förvärv finansiella anläggningstillgångar        
Inköp värdepapper – 10 355 – 49 102 – 10 355 – 49 102
Bolagen 0 0 – 121 0
Betald upplupen ränta 0 0 0 0
Summa – 10 355 – 49 102 – 10 476 – 49 102

93