Kommunchefen har ordet

Tre stora projekt inom näringslivsutveckling, skolutveckling och jämställdhet avslutades 2013 och har gett stora avtryck i kommunen. Gnesta har nu en skola, förskola och kostenhet med personal som fått mycket kompetensutveckling. Arbetet med kommunens näringslivsfrågor har fått en tydligare form, bland annat i ett näringslivsprogram. Jämställdhetsprojektet har gett många positiva resultat, inte minst på Frejaskolan. Projektet har även uppmärksammats i nationella medier och föranlett en mängd studiebesök till Gnesta, bland annat av jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Arbetet med att utveckla Gnesta centrum fortsatte med bland annat två nya bostadshus som byggs vid Thulegatan. Kommunen slutförde också förhandlingarna med Trafikverket om att ta över ansvaret för Storgatan och under 2014 får kommunen ansvar för den. Det är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela Gnesta centrum. Detaljplanen för den nya stadsdelen Frösjöstrand blev antagen och klar, så nu kan byggnationen av nya lägenheter starta. Det blir både hyreslägenheter och bostadsrätter samt en blandning av flerbostadshus och radhus i ett mycket centralt läge vid Frösjön.

Tillgång till snabb internetuppkoppling är en viktig framgångsfaktor. Därför beslutade kommunen under året att sälja Gnesta Stadsnät AB, eftersom vi tror att en privat aktör har bättre kompetens och resurser att utveckla bredbandstillgången så att vi når målet – att 90 procent av alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet att få bredband (100 mbit/s) senast 2020.

2013 präglades av förändring, inte minst bland kommunens ledande tjänstemän där flera nya chefer har tillträtt. Förändring kan många gånger ses som utveckling och det är mycket viktigt att även den kommunala organisationen ständigt utvecklas.

Flera mätningar av den kommunala verksamheten gjordes under året. En sådan mätning är SCB:s medborgarundersökning som visade att brukarnas nöjdhet med den kommunala servicen ökat. En annan stor undersökning som gjordes handlade om hur nöjda brukarna är inom äldreomsorgen. Resultatet visade att mellan 80 och 94 procent (79 för äldreboende och 94 för hemtjänst) av våra brukare är nöjda eller mycket nöjda med Gnesta kommuns verksamhet. Det är mycket bra siffror.

Till sist vill jag bara kommentera 2013 års medarbetarundersökning. Det är alltid roligt när det allmänna intrycket bekräftas av fakta. Undersökningen visar att de anställda i Gnesta kommun är motiverade och engagerade och att de känner stolthet för det arbete de gör.

Under året har jag ständigt blivit påmind om att Gnesta är en välskött kommun med en professionell organisation med duktiga medarbetare. Så det är med optimism och framtidstro jag blickar in i nästa år.

Nils-Erik Selin    
Kommunchef,   
Gnesta kommun   

5