Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Det har blivit dags att summera år 2013, ett år som mest kom att präglas av en fråga utanför kommunens direkta ansvars- och påverkansområde. Det var i början av juni som Trafikverkets planer på att lägga ned Gnestapendeln kom till vår kännedom, eller slog ned som en bomb som många valt att uttrycka det. Detta var ett hot som togs på yttersta allvar och ledde till en enighet av sällan skådat slag. Politiskt samlades vi omgående för att göra gemensam sak av ärendet och planera en del av de aktiviteter som ansågs nödvändiga. Kommuninvånare engagerade sig och tog initiativ till både namninsamlingar och aktiviteter.

Två veckor efter att förslaget blivit känt så hade det hunnits med torgmöte med tusentalet deltagare såväl som ett överräckande av en namninsamling med knappt 13 000 namnunderskrifter.

Efter många möten och kontakter så kunde vi under hösten till slut andas ut en aning då Gnestapendeln åter fanns med i tidtabellerna. Dock har frågan om Gnestapendelns framtid fortsatt att hamna högst upp på dagordningen i många sammanhang, då vi vet att tilldelningssystemet i sig fortfarande är ett hot som långsiktigt måste undanröjas. Vi behöver spelregler för tågtrafiken som är mer tydliga och långsiktiga än idag, annars så kommer utvecklingen i Gnesta såväl som i stora delar av Mälardalen att hämmas.

Under 2013 tog arbetet med centrumutvecklingen fart. Ett betydande antal samtal ägde rum, såväl på torg som i möteslokaler, för att fånga in invånarnas synpunkter på hur Gnesta centrum bör utvecklas. Detta är en process som vi vet kan komma att bli utdragen på grund av den potentiella storleken på projektet, men den breda dialogen med invånare, såväl som den goda tonen internt, bådar gott för projektets fortskridande under kommande år.

2013 blev också året då det mycket lyckade projektet Gnesta Företagsutveckling gick mot sitt slut. För att fånga upp erfarenheter från projektet och möjliggöra en övergång till ett fortsatt gott arbete kring näringslivsutveckling så arbetades under sommarmånaderna ett nytt näringslivsprogram fram i samförstånd mellan näringslivsrepresentanter och Gnesta kommun. Detta program lägger grunden för de kommande årens arbete och det finns all anledning att med tillförsikt se fram emot det fortsatta arbetet.

Kommunens ekonomi har under året uppvisat en del brister i förhållande till den antagna budgeten. De två största nämnderna avviker stort från beslutad budget. De är flera faktorer som orsakat avvikelsen, volymförändringar i verksamheterna och en budgetdisciplin som i vissa fall inte varit tillräcklig. Nu är det visserligen inget ovanligt att en del verksamheter gör ett underskott och andra gör ett överskott, då mycket hinner hända från att en budget antas och fram till att bokslut görs ett och ett halvt år senare. Det viktigaste är att det totalt sett inte blir stora underskott och att kommunens ekonomi fortsätter att vara stark i grunden. Men för att långsiktigt säkra kommunens ekonomi och möjliggöra framtida satsningar så måste de eventuella negativa avvikelserna vara betydligt mindre i fortsättningen.

Utifrån de mål som kommunfullmäktige antagit för mandatperioden så kan konstateras att många processer startats. På en del håll har vi ännu inte helt nått upp till de önskade målsättningarna medan vi på många områden kan utläsa mycket goda resultat.

Avslutningsvis vill jag tacka för alla goda insatser som gjorts runt om i kommunens verksamheter under det gångna året. Sammantaget så är utvecklingen i Gnesta god. Vi är generellt sett medvetna om våra behov av förbättringsområden och arbetar med dessa. Och vi har all anledning att vara stolta över våra starka sidor och värna samt utveckla dessa ytterligare.

Johan Rocklind (S)   Kommunstyrelsens   ordförande  

4