Noter

  Kommunen Koncernen
  2013 2012 2013 2012
Not 1. Verksamhetens intäkter (tkr)        
Inklusive interna poster 275 373 161 546 0 0
avgår interna poster – 181 661 – 76 403 0 0
         
Verksamhetens intäkter 93 712 85 143 152 847 144 127
   varav försäljningsmedel 5 316 3 923 5 316 3 923
   varav taxor och avgifter 50 262 47 646 50 262 47 646
   varav hyror och arrende 2 458 1 909 57 713 49 570
   varav bidrag 31 424 23 539 31 424 23 539
   varav försäljning av verksamhet 4 239 8 100 4 239 8 100
   varav övriga förvaltningsintäkter 13 26 3 893 11 349
         
Not 2. Verksamhetens kostnader (tkr)        
         
Inklusive interna poster – 797 310 – 667 246 0 0
avgår interna poster 181 661 76 403 0 0
         
Verksamhetens kostnader – 615 649 – 590 843 – 643 469 – 618 456
varav entreprenader och köp        
av verksamhet – 145 376 – 129 734 – 145 376 – 129 734
varav bidrag – 15 553 – 16 432 – 15 553 – 16 432
varav personalkostnader – 341 152 – 331 275 – 356 743 – 347 165
varav lokalkostnader – 63 245 – 61 097 0 0
varav förbrukning och        
främmande tjänster – 50 323 – 52 305 – 125 797 – 125 125
         
Not 3. Jämförelsestörande poster (tkr)        
Indexuppräkning Citybanan – 144 – 215 – 144 – 215
Återbetalning AFA-premier 7 110 7 691 7 110 7 691
         
Summa 6 966 7 476 6 966 7 476
         
Not 4. Avskrivningar (tkr)        
Immateriella tillgångar – 657 – 426 – 706 – 475
Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 2 712 – 2 292 – 17 756 – 16 178
Maskiner och inventarier – 5 685 – 5 215 – 6 608 – 5 948
Summa – 9 054 – 7 933 – 25 070 – 22 601
         
Not 5. Nedskrivningar (tkr)        
  0 0 0 0
Summa 0 0 0 0
         
Not 6. Skatteintäkter (tkr)        
Preliminär skatteinbetalning 432 402 411 454 432 402 411 454
Preliminär slutavräkning innevarande år – 2 545 4 662 – 2 545 4 662
Slutavräkningsdifferens föregående år 248 74 248 74
Summa 430 105 416 190 430 105 416 190
         
Not 7. Generella statsbidrag och utjämning (tkr)        
Bidragsintäkter        
Inkomstutjämningsbidrag 74 721 68 293 74 721 68 293
Regleringsbidrag 4 753 5 086 4 753 5 086
Kommunal fastighetsavgift 19 795 19 130 19 795 19 130
Tillfälligt konjunkturstöd        
Bidragskostnader        
Kostnadsutjämningsavgift – 6 571 – 693 – 6 571 – 693
Regleringsavgift        
Utjämningsavgift LSS – 1 436 – 1 235 – 1 436 – 1 235
Summa 91 262 90 581 91 262 90 581

79

  Kommunen Koncernen
  2013 2012 2013 2012
         
Not 8. Finansiella intäkter (tkr)        
Ränteintäkter 2 873 3 208 2 928 3 285
Ränteintäkter kundfordringar 168 71 168 71
Ränta på reverslån 0 2 276 0 216
Borgensavgift 1 458 1 320 0 0
Summa 4 499 6 875 3 096 3 572
         
Not 9. Finansiella kostnader (tkr)        
Räntekostnader – 97 – 1 – 15 662 – 15 880
Dröjsmålsränta – 21 – 21 – 21 – 21
Bankavgifter – 233 – 78 – 233 – 78
Nedskrivning Kollektivtrafikmyndigheten 0 – 115 0 – 115
Övriga finansiella kostnader – 21 – 28 – 21 – 28
Summa – 372 – 243 – 15 937 – 16 122
         
Not 10. Immateriella anläggningstillgångar (tkr)        
Ingående balans 1 727 1 067 1 824 1 213
Anskaffning under året 0 1 086 0 1 086
Avyttrat under året        
Avskrivning enligt plan – 657 – 426 – 706 – 475
Utgående bokfört värde 1 070 1 727 1 118 1 824
Avskrivningstider 3– 5 år 3– 5 år 3– 5 år 3– 5 år
         
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar avskrivs ej.
       
         
Not 11. Materiella anläggningstillgångar (tkr)        
Ingående balans 60 987 52 541 572 499 559 249
Anskaffning under året 7 339 10 738 40 467 62 817
Avyttrat under året 0 0 – 1 828 – 37 061
Omklassificering        
Under året aktiverade kostnader     0 3 671
Avskrivning enligt plan – 2 712 – 2 292 – 17 755 – 16 177
Nedskrivning 0 0 0 0
Utgående bokfört värde 65 614 60 987 593 383 572 499
Varav:        
Verksamhetsfastigheter 608 785 231 793 231 793
Fastigheter för affärsverksamhet 33 232 29 877 33 232 29 877
Publika fastigheter 11 121 9 672 11 121 9 672
Bostadsfastigheter     255 720 239 741
Mark/markanläggning 20 653 20 653 61 517 61 416
Summa 65 614 60 987 593 383 572 499
Avskrivningstider 10– 50 år 10– 50 år 10– 50 år 10– 50 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar avskrivs ej.        
         
Not 12. Maskiner och inventarier (tkr)        
Ingående balans 20 411 22 682 31 117 32 680
Anskaffning under året 6 343 2 944 6 756 4 385
Avyttrat under året        
Avskrivning enligt plan – 5 685 – 5 215 – 6 608 – 5 948
Utgående bokfört värde 21 069 20 411 31 265 31 117
Varav:        
Kommunstyrelsen 2 359 1 453 2 359 1 453
Miljö- och byggnämnden 0 0 0 0
Barn- och utbildningsnämnden 6 174 6 329 6 174 6 329
Socialnämnden 4 026 4 672 4 026 4 672
Kultur- och tekniknämnden 8 510 7 957 8 510 7 957
Bolagen     10 196 10 706
Summa 21 069 20 411 31 265 31 117
Avskrivningstider 3– 20 år 3– 20 år 3– 20 år 3– 20 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar avskrivs ej.        

80

  Kommunen Koncernen
  2013 2012 2013 2012
         
Not 13. Finansiella anläggningstillgångar (tkr)        
Aktier i koncernföretag 55 856 12 856 756 755
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar – 115 – 115 – 115 – 115
Andelskapital i Kommuninvest* 420 420 420 420
Obligationer 0 0 0 0
Reversfordran Gnesta Förvaltnings AB 0 43 000 0 0
Reversfordran Gnesta Kommunkoncern AB 66 200 66 200 0 0
Övriga långfristiga fordringar 1 705 1 705 3 567 3 688
Bostadsrätt 944 944 944 944
Summa 125 010 125 010 5 572 5 692
         
*Gnesta kommun har i maj 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelse. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gnesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 402 mkr och totala tillgångar till 271 338 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 225,1 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 226,7 mkr.
         
Not 14. Förråd, lager och exploateringsfastigheter (tkr)        
Förråd   0 173 195
Exploatering Fasanvägen, Laxnevägen servis 243 243 243 243
Exploatering Björnlundagården 1:1 servis 33 0 33 0
Exploatering gatukostnader Fasanvägen 291 0 291 0
Exploatering Gnesta tätort Mårdstigen – 202 239 – 202 239
Exploatering Gnestahöjden 923 0 923 0
Exploatering Gnesta 38:17 1 790 0 1 790 0
Exploatering Vackerby 3:3, 4:70 – 1 038 – 676 – 1 038 – 676
Exploatering Österkärv 55 55 55 55
Exploatering Björnlunda 1:5 och del av 1:1 128 80 128 80
Exploatering Ytterby 4:24 – 1 313 – 1 313 – 1 313 – 1 313
Exploatering Vässlevägen – 296 – 296 – 296 – 296
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2, industri 5 116 5 096 5 116 5 096
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2, bostad 10 139 9 807 10 139 9 807
Exploatering Vackerby industriområde 678 698 678 698
Exploatering Gnesta tätort (Thulegatan) 195 49 195 49
Exploatering Vackerby Hage 2 + Norra Vackerby 779 1 060 779 1 060
Exploatering Framnäs (villor + förskola) 1 537 1 712 1 537 1 712
Exploatering Skeenda (Aspliden) 374 374 374 374
Exploatering Stationsområdet – 151 – 176 – 151 – 176
Exploatering Hovgården – 56 76 – 56 76
Exploatering Frönäs Gärde 6 367 0 6 367 0
Summa 25 592 17 028 25 765 17 223
         
Not 15. Fordringar (tkr)        
Kundfordringar 6 729 5 628 7 169 5 824
Momsfordran 4 016 4 955 4 016 5 305
Fordringar skattekonto 69 57 69 57
Övriga kortfristiga fordringar 2 313 366 3 278 1 685
Förutbetalda kostnader 14 329 11 455 10 428 10 262
Upplupna skatteintäkter 22 598 29 327 22 598 29 327
Upplupna intäkter 7 088 7 657 7 088 7 657
Upplupna ränteintäkter 436 634 436 634
Summa 57 578 60 079 55 082 60 751
         
Not 16. Kortfristiga placeringar (tkr)        
Obligationer, värdepapper 121 699 123 915 121 699 123 915
Summa 121 699 123 915 121 699 123915
         
Not 17. Kassa och bank (tkr)        
Kassa 148 163 152 164
Plusgiro 431 35 623 431 42 073
Bank 21 139 1 822 29 589 3 140
Summa 21 718 37 608 30 172 45 377

81

  Kommunen Koncernen
  2013 2012 2013 2012
         
Not 18. Eget kapital (tkr)        
Ingående eget kapital – 312 268 – 305 022 – 301 656 – 296 614
Direktbokning mot eget kapital     – 107 – 107
Balanserat resultat     1 074 770
   varav va-kollektivet 180 – 240 180 – 240
   varav avfallskollektivet – 1 783 – 1 508 – 1 783 – 1 508
Årets resultat – 1 469 – 7 246 797 – 5 705
Utgående eget kapital – 313 737 – 312 268 – 299 892 – 301 656
         
Not 19. Avsättningar pensioner (tkr)        
Avsättning exklusive ÖK-SAP        
Ingående balans – 3 994 – 3 885 – 3 994 – 3 885
Pensionsutbetalning 228 303 228 303
Intjänad PA-KL – 129 – 17 – 129 – 17
Sänkning av diskonteringsräntan – 302   – 302  
Ränte- och basbeloppsuppräkningar – 113 – 198 – 113 – 198
Nya efterlevandepensioner 0 – 200 0 – 200
Slutbetalning FÅP        
Övrig post 62 3 62 3
Utgående bokfört värde – 4 248 – 3 994 – 4 248 – 3 994
         
Garanti- och visstidspensioner – 2 804 – 3 018 – 2 804 – 3 018
Löneskatt på pensioner – 1 711 – 1 701 – 1 711 – 1 701
Summa avsättningar – 8 763 – 8 713 – 8 763 – 8 713
Upplysning avseende avsättning enligt ÖK-SAP        
Förpliktelse minskad genom försäkring 24 755 16 062 24 755 16 062
Överskottsmedel i försäkringen 0 173 0 173
Aktualiseringsgrad 92% 92% 92% 92%
         
Not 20. Övriga avsättningar (tkr)        
Avsättning Citybanan        
Redovisat vid årets början – 11 962 – 13 074 – 11 962 – 13 074
Nya avsättningar – 144 – 215 – 144 – 215
Ianspråktagna avsättningar   0   0
Utbetalning Kollektivtrafikmyndigheten 2 019 1 327 2 019 1 327
Utgående avsättning – 10 087 – 11 962 – 10 087 – 11 962
         
Avsättning för återställande av deponier/soptippar        
Korslöt
Redovisat värde vid årets början – 6 711 – 4 011 – 6 711 – 4 011
Nya avsättningar 0 – 3 000 0 – 3 000
Ianspråktagna avsättningar 300 300 300 300
Utgående avsättning – 6 411 – 6 711 – 6 411 – 6 711
         
Käxle        
Redovisat värde vid årets början – 1 000 – 1 000 – 1 000 – 1 000
Nya avsättningar 0 0 0 0
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Utgående avsättning – 1 000 – 1 000 – 1 000 – 1 000
         
Summa deponier/soptippar – 7 411 – 7 711 – 7 411 – 7 711
         
Uppskjuten skatteskuld     – 481 – 900
Summa övriga avsättningar – 17 498 – 19 673 – 17 979 – 20 573
         
Under året har indexuppräkning skett för Citybanan avseende året 2013 med 144 tkr. Avsättning för återställande av deponin Korslöt sker i samarbete med Trosa. Korslöts fond avslutades 2002. Gnesta kommun amorterar 300 tkr per år. Ny avsättning avser utökade kostnader för sluttäckning.
         
Avsättning för återställande av Käxletippen. Projektering av den sista etappen pågår för närvarande och kan komma att leda till ökade kostnader. Det är Länsstyrelsen som beslutar om slutdatum.
         
Not 21. Långfristiga skulder (tkr)        
Reversskuld Gnestahem AB 0 0   0
SEB 0 0 – 47 925 – 47 925
Nordea 0 0 – 90 000 – 90 000
Kommuninvest 0 0 – 175 151 – 150 151
SBAB 0 0 – 78 119 – 78 529
Summa 0 0 – 391 195 – 366 605
         

82

  Kommunen Koncernen
  2013 2012 2013 2012
         
Not 22. Kortfristiga skulder (tkr)        
Leverantörsskulder – 34 269 – 40 000 – 36 577 – 43 390
Personalens källskatt – 4 894 – 5 233 – 4 894 – 5 474
Okompenserad övertidsersättning – 1 247 – 1 232 – 1 247 – 1 232
Upplupna semesterlöner – 18 998 – 18 460 – 19 475 – 19 166
Upplupna sociala avgifter – 5 678 – 6 132 – 5 829 – 6 658
Upplupen särskild löneskatt – 12 506 – 12 628 – 12 506 – 12 628
Upplupen pension, individuell del – 11 154 – 10 201 – 11 154 – 10 201
Interima skulder – 5 063 – 2 614 – 10 119 – 7 163
Statsbidrag med villkor – 4 768 – 8 235 – 4 768 – 8 235
Förutbetalda hyror och avgifter     – 4 559 – 1 989
Övriga kortfristiga skulder – 775 – 1 376 – 35 099 – 44 715
Summa – 99 352 – 106 111 – 146 227 – 160 851
         
Not 23. Panter och ansvarsförbindelser (tkr)        
Pensionsförpliktelse ingående balans 149 657 151 706    
Försäkring IPR – 4 262 – 3 438    
Ränteuppräkning 1 681 2 205    
Basbeloppsuppräkning 2 930 5 301    
Gamla utbetalningar – 5 371 – 5 232    
Sänkning av diskonteringsräntan 11 692      
Bromsen        
Aktualisering 330 – 53    
Övrig post 260 – 832    
Löneskatt 38 068 36 307    
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,
inklusive löneskatt 24,26 %
194 985 185 964    
Aktualiseringsgrad 92% 92%    
         
Kommunägda företag, Gnesta Kommunkoncern AB        
SBAB 78 124 78 535    
SEB Bolån 47 925 47 925    
Kommuninvest 175 151 150 151    
Nordea 122 129 130 520    
Summa 423 329 407 131    
         
         
Operationella leasingavgifter        
  2014 2015–2019 2020–  
Datautrustning 59 42 0  
Kopiatorer och faxar 243 304 0  
Kaffemaskin 48 31 0  
Personbilar 737 266 0  
Massagefåtölj, gasflaska 72 117 0  
Telefoniutrustning, trygghetslarm 2 113 4 851 0  
         
  3 272 5 611 0  
Summa 2014–2020 8 883      
         
Föregående års operationella leasingavgifter        
  2013 2014–2018 2019–  
Datautrustning 83 171    
Kopiatorer och faxar 188 325    
Kaffemaskin 51 53    
Personbilar 655 546    
Gräsklippare, rökstation m.m. 14 5    
Telefoniutrustning 1 938 6 339 321  
         
  2 929 7 439 321  
Summa 2013–2019 10 689      
         
Framtida hyror med förfall överstigande 5 år        
Hyror 367 911 351 459    
         
Summa panter och ansvarsförbindelser 995 108 955 243    

83