Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Periodiseringar

Periodiseringar har skett för att ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförs den period förbrukningen skett och inkomster intäktsförs den period intäkterna avser.

Villkorade bidrag som sträcker sig över flera redovisningsperioder intäktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda.

Väsentlighetsprincipen är utgångspunkten vid periodisering av kostnader och intäkter. I bokslutsanvisningen anges att belopp över 20 000 kronor ska periodiseras.

Avsättningar

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar och okompenserad övertid, redovisas som kortfristig skuld.

Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Pensionsåtagandet före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 071.

1 Styrelsen för SKL, Sveriges kommuner och landsting, har beslutat att rekommendera medlemmarna att från och med verksamhetsåret 2007 tillämpa den modell för beräkning av pensionsskuld som föreslås i Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07.

I årsredovisningen beskrivs även hur resultat- och balansräkning skulle påverkas om ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt lyfts in i balansräkningen via eget kapital och uppskrivningen av ansvarsförbindelsen tas upp som en kostnad i resultaträkningen, medan utbetalningar från ansvarsförbindelsen tas direkt från balansräkningen.

Kommunen har även bokfört övriga avsättningar, det vill säga förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska betalas. Avsättning för Citybanan baseras på ett regeringsbeslut. Kalkylen indexuppräknas utifrån basåret januari 2008.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivning sker på ursprungligt anskaffningsvärde.

För att inventarier ska gå under benämningen förbrukningsinventarier, korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde, ska de ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år eller ha ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp. Inventariet blir då inte föremål för avskrivning utan kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaffningen.

Inköp över ett halvt basbelopp aktiveras i balansräkningen som en investering, förutsatt en livslängd på minst 3 år. Kalkylränta på 2,9 procent har belastat alla investeringar i anläggningsregistret.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserad på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Viss vägledning för bedömning finns i Sveriges kommuner och landstings förslag till avskrivningstider och Rådet för kommunal redovisnings skrift om avskrivningar.

72

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som omsättningstillgångar. Utgångspunkten för omklassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggnings- till omsättningstillgång är att detaljplanen vunnit laga kraft och att avtal upprättats med exploatören för igångsättning av markarbeten.

Intäkter och kostnader från exploateringar går via resultaträkningen och nollställs sedan mot balansräkningen. Först när exploateringen är färdig kommer underskottet eller överskottet att påverka resultatet.2

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i den finanspolicy som fullmäktige antagit.

2 Se även investerings- och exploateringsverksamhet.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen Gnesta kommun har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Konsolideringen innebär att kommunens och Gnesta kommunkoncern AB:s räkenskaper sammanförts efter eliminering av alla koncerninterna mellanhavanden och att endast de ägda andelarna (räkenskapsposterna) har tagits med.

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar som inte har varit definitivt fastställda vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de definitiva årsredovisningarna i bolagen. För Gnesta Kommunkoncern AB gäller bokföringslagen och för kommunen har redovisningen skett enligt den kommunala redovisningslagen.

Redovisningsprinciperna kan därför skilja något mellan de ingående enheterna. Det rör sig dock om i sammanhanget marginella skillnader som inte i någon väsentlig grad påverkar koncernens resultat och ekonomiska ställning. Där det har varit möjligt har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.

73