Resultaträkning

    Gnesta kommun Sammanställd
Tkr Not 2013 2012 2013 2012
           
Verksamhetens intäkter 1 93 712 85 143 152 847 144 127
Verksamhetens kostnader 2 – 615 649 – 590 843 – 643 469 – 618 456
Jämförelsestörande intäkter och kostnader 3 6 966 7 476 6 966 7 476
Avskrivningar 4 – 9 054 – 7 933 – 25 070 – 22 601
Nedskrivningar 5 0 0 0 0
           
Verksamhetens nettokostnader   – 524 025 – 506 157 – 508 726 – 489 454
           
Skatteintäkter 6 430 105 416 190 430 105 416 190
Generella statsbidrag och utjämning 7 91 262 90 581 91 262 90 581
Statliga bostadsbyggnadssubventioner   0 0 0 0
Finansiella intäkter 8 4 499 6 875 3 096 3 572
Finansiella kostnader 9 – 372 – 243 – 15 937 – 16 122
           
Resultat före extraordinära poster   1 469 7 246 – 200 4 767
           
Extraordinära intäkter   0 0 0 938
Extraordinära kostnader   0 0 0 0
Skattekostnader   0 0 – 597 0
           
ÅRETS RESULTAT   1 469 7 246 – 797 5 705
           
           
Återföring tidigare års öronmärkning          
Citybanan   144 215    
Reavinster   – 362 – 3 525    
Nedskrivningar   0 115    
           
ÅRETS RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET   1 251 4 051    

75

Balansräkning

    Gnesta kommun Sammanställd
Tkr Not 2013 2012 2013 2012
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 10 1 070 1 727 1 118 1 824
           
Materiella anläggningstillgångar          
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 65 614 60 987 593 383 572 499
Maskiner och inventarier 12 21 069 20 411 31 265 31 117
Summa materiella anläggningstillgångar   86 683 81 398 624 648 603 616
           
Finansiella anläggningstillgångar 13 125 010 125 010 5 572 5 692
           
Summa anläggningstillgångar   212 763 208 135 631 338 611 132
           
Omsättningstillgångar          
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 14 25 592 17 028 25 765 17 223
Fordringar 15 57 578 60 079 55 082 60 751
Kortfristiga placeringar 16 121 699 123 915 121 699 123 915
Kassa och bank 17 21 718 37 608 30 172 45 377
Summa omsättningstillgångar   226 587 238 630 232 718 247 266
           
Summa tillgångar   439 350 446 765 864 056 858 398
           
Eget kapital, avsättningar och skulder          
Eget kapital 18 – 313 737 – 312 268 – 299 892 – 301 656
därav årets resultat   – 1 469 – 7 246 797 – 5 705
           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner 19 – 8 763 – 8 713 – 8 763 – 8 713
Övriga avsättningar 20 – 17 498 – 19 673 – 17 979 – 20 573
Summa avsättningar   – 26 261 – 28 386 – 26 742 – 29 286
           
Skulder          
Långfristiga skulder 21 0 0 – 391 195 – 366 605
Kortfristiga skulder 22 – 99 352 – 106 111 – 146 227 – 160 851
Summa skulder   – 99 352 – 106 111 – 537 422 – 527 456
           
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   – 439 350 – 446 765 – 864 056 – 858 398

76

    Gnesta kommun Sammanställd
Tkr Not 2013 2012 2013 2012
           
Panter och ansvarsförbindelser 23        
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inklusive löneskatt 24,26 %   194 985 185 964    
Kommunal borgen Gnesta Kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB   423 329 407 131    
Borgen och förlustansvar egnahem   0 0    
Operationella leasingavgifter 12 månader och framåt   8 883 10 689    
Framtida hyror med förfall överstigande 5 år   367 911 351 459    
Summa ansvarsförbindelser   995 108 955 243    
Förvaltningsuppdrag   1 110 1 110    

77

Tilläggsupplysning

Sammanställd redovisning

Bidrag, tillskott och utdelningar

Bolag Ägartillskott   Koncernbidrag   Utdelning  
  Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Gnesta kommun 0 0 0 0 0 0
Gnesta Kommunkoncern AB 0 0 0 565 0 0
Gnestahem AB 0 0 455 0 0 0
Gnesta Förvaltnings AB 0 0 0 0 0 0
Gnesta Stadsnät AB 0 0 0 0 0 0
Gnesta Centrumfastigheter AB 0 0 110 0 0 0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder

Bolag Försäljning   Lån   Borgen  
  Köpare Säljare Givna Mottagna Givna Mottagna
Gnesta kommun 63 893 6 323 66 200 0 423 329 0
Gnesta Kommunkoncern AB 106 0 0 66 200 0 45 400
Gnestahem AB 3 696 2 781 0 0 0 210 929
Gnesta Förvaltnings AB 2 521 61 112 0 0 0 167 000
Gnesta Stadsnät AB 0 0 0 0 0 0
Gnesta Centrumfastigheter AB 0 0 0 0 0 0

78