Vision och styrmodell

Styrmodell för Gnesta

All verksamhet inom kommunen styrs utifrån Gnesta­ kommuns vision: Gnesta – för dig som vill växa i stadens lugn och landets puls. Till visionen finns både långsiktiga mål och en tillväxtstrategi.

Kommunens långsiktiga mål

Målen fram till 2020 är:

  • en ökande befolkning – kommunen ska ha 12 000 invånare 2020
  • en trygg och hållbar livsmiljö
  • kunskapstillväxt (bland annat genom utbildning).

Tillväxtstrategi

För att nå målen ska kommunen arbeta för:

  • ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik
  • att kommuninvånare och besökare ska få ­berikande upplevelser.

Framtidsplanen

Det övergripande styrmedlet för att uppnå vision­en är kommunfullmäktiges Framtidsplan. Planen antas varje år i juni av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. Framtidsplanen anger inriktningen för kommunens verksamhet de närmaste tre åren, med politiska prioriteringar i form av mål och mått samt förutsättningar som påverkar kommunen, till exempel skatteintäkter, byggnation och befolkningstillväxt.

Gnesta har en målstyrning där förbättringsarbete och uppföljning av indikatorer är grundstenar. För att bedöma måluppfyllelsen använder kommunen flera indikatorer eller mått:

  • Beslutade mått i Framtidsplanen
  • Resultat från medborgar- och brukarundersökningar och fokusgrupper
  • Aktiviteter, insatser och åtgärder som kan kopplas till respektive mål

Alla mått ska successivt förbättras jämfört med föregående år.

Utifrån kommunfullmäktiges mål sätter varje nämnd sedan sina egna mål. Nämndernas mål anger hur de kan bidra till de kommunövergripande målen och på så sätt arbeta för att uppnå kommunens vision.

Uppföljningen av mål för verksamhet och ekonomi sker sedan i delårsrapporten och i årsredovisningen. Delårsrapporten och årsredovisningen bildar tillsammans med jämförelser och annan statistik ett viktigt underlag som kommunen kan använda när man beslutar om förändringar inför nästa planeringsperiod. På så sätt får kommunen en kontinuitet och ständig utveckling av verksamheten samtidigt som den har politiska mål som styr verksamheten.

Politiska partier i fullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 mandat. Under mandatperioden 2011–2014 styrs Gnesta av Socialdemo­kraterna med 11 mandat, Miljöpartiet med 4 mandat och Vänsterpartiet med 1 mandat. Moderaterna har 8 mandat, Centerpartiet har 3 mandat, Folkpartiet 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat och Sverige­demokraterna 1 mandat.

Gnesta kommun har tre kommunalråd: ett vardera från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna.

Gnestas organisation

Gnestas organisation omfattar Gnesta kommun med dess nämnder samt Gnesta kommunkoncern AB. I Gnesta kommunkoncern AB ingår Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB, Gnesta Stadsnät AB och Gnesta Centrumfastigheter AB.

6

7