Kommunalt vatten och avlopp

Driftstörningar kommunalt vatten och avlopp

  • Torsdag 23 mars - fredag 31 mars: VA-enheten  kontrollerar avstängningskranar i området runt Tingshusgatan, Skolgatan, Frejavägen och Bygdevägen. Vattnet kan få dåligt tryck och stundtals försvinna. När det kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Det hjälper oftast att spola i kranarna en stund för att få bort missfärgningen.

Aktuellt - vad händer just nu?

Renovering av Lundqvist pumpstation

Vi bygger om, byter ut pumpar och styrsystem. Arbetet beräknas vara klart under våren 2017.

Gnesta Reningsverk

Vi arbetar för att färdigställa en mottagning av externslam från enskilda avlopp. Detta för att kunna möta efterfrågan på tömningar av enskilda avlopp, att kunna ta emot mera slam från enskilda avlopp samtidigt minskar vi transporterna och därmed miljöbelastningen. Arbetet beräknas vara klart under våren 2017.

Tömningsplats och färskvattenpåfyllning för husbilar

Vi arbetar för att få till en tömningsplats och färskvattenpåfyllning för husbilar, husvagnar och turistbussar med flera under våren 2017.

Renovering av Björnlunda Reningsverk

Vi ser över och moderniserar reningsverket. Bland annat ska det installeras en ny slamavvattnare. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2017.

Ny vattentäkt i Gnesta

Vi gör en fördjupad utredning av befintlig vattenverksanläggning. Utredningen beräknas vara klar under hösten 2017.

Driftövervakningssystem

Vi går in i slutfasen när det gäller driftövervakningssystemet som har införts på alla vatten- och reningsverk samt pumpstationer. Driftövervakningssystemet gör att vi kan effektivisera arbetet och få information om driftstörningar i ett tidigt skede.

Hårt eller mjukt vatten?

Senaste provtagningsdatum 2016-08-24


grader dH

Flourid mg/l

Björnlunda

3,6

0,2

Gnesta

11

1,4

Laxne

4,5

0,13

Stjärnhov

3,7

0,35

 

Vad ska inte hamna i toaletten?

Hygienartiklar (tops, bomull, kondomer, tamponger), kemikalier, fimpar och liknande är exempel på vad du inte ska kasta ner i toaletten. Det avfallet stör reningsprocessen och medför ökade kostnader för dig som abonnent genom höjningar av vatten och avloppstaxan. Det är dessutom skadligt för miljön.

Debitering

Debitering enligt gällande VA-taxa sker varannan månad.

Reningsverk och reningsprocesser

Avloppsreningsverk

Det finns fyra avloppsreningsverk i kommunen, ett i vardera samhälle, som renar det kommunala avloppsvattnet. Slam från enskilda avlopp transporteras i dagsläget till Björnlunda reningsverk.

På reningsverken renas avloppet i olika steg. Det grovsilas först för att sedan genomgå biologisk och kemisk rening. Därefter filtreras det innan det renade vattnet återgår till vår natur.

Slam som blir kvar efter reningen nyttjas som gödsel inom lantbruk.

Vattenverk

Det finns fyra vattenverk i kommunen.

Här kan du läsa mer om:
Gnesta vattenverk
Björnlunda vattenverk
Laxne vattenverk
Stjärnhov vattenverk

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten som rinner ner i rännstensbrunnar via stuprör och diken och liknande. Vattnet går i dagsläget orenat ut i våra sjöar och vattendrag.

Tvätta inte bilen hemma

Tänk på att inte tvätta bilen hemma på gatan, för att minska skadlig belastning på miljön. På Statoil i Gnesta samt utanför Stopp i Gnesta finns godkända anläggningar där du kan tvätta din bil utan att miljön tar skada.

Senast publicerad 2017-03-23